ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Вплив експресії гена протеїнкінази KIN10 на фенотипові характеристики кореневої системи Arabidopsis thaliana за умов енергетичного стресу

Краснопьорова О.Є., Ісаєнков С.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б.

Оригинальная работа 
Показано фенотипові зміни кореневої системи проростків Arabidopsis thaliana в трансгенних лініях з посиленою та пригніченою експресією гена серин-треонінової протеїнкінази KIN10 за умов енергетичного голоду та за нормальних умов. Зафіксовано нормальний ріст та розвиток рослин з посиленою експресією гена KIN10 при енергетичному дефіциті та значне відставання у розвитку цих рослин в нормальних умовах. Проаналізовано рівні експресії гена KIN10 за нормальних умов у різних органах A. thaliana, зокрема в корені, стеблі, листі та квітках. Найвищий рівень експресії цього гена зафіксовано в листі.

РЕЗЮМЕ. Показано фенотипические изменения корневой системы проростков Arabidopsis thaliana в трансгенных линиях с усиленной и подавленной экспрессией гена серин-треониновой протеинкиназы KIN10 в условиях энергетического голода и при нормальных условиях. Зафиксирован нормальный рост и развитие растений с усиленной экспрессией гена KIN10 в условиях энергетического дефицита и значительное отставание в развитии этих растений при нормальных условиях. Проанализированы уровни экспрессии гена KIN10 при нормальных условиях, в разных органах A. thaliana, в частности корне, стебле, листьях и цветках. Самый высокий уровень экспрессии этого гена зафиксирован в листьях.

Ключевые слова: KIN10, серин-треониновые протеинкиназы, дефицит сахарозы, транскрипционное профилирования, экспрессия генов, энергетический голод, регуляция стрессов
KIN10, серин-треонінові протеїнкінази, дефіцит цукрози, транскрипційне профілювання, експресія генів, енергетичний голод, регуляція стресів

Цитология и генетика 2016, том 50, № 4, C. 3-10

ДУ Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

E-mail: krasnopio524 gmail.com

Краснопьорова О.Є., Ісаєнков С.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Вплив експресії гена протеїнкінази KIN10 на фенотипові характеристики кореневої системи Arabidopsis thaliana за умов енергетичного стресу, Цитология и генетика., 2016, том 50, № 4, C. 3-10.

В "Cytology and Genetics". По возможности, пожалуйста, цитируйте статью по нашей англоязычной версии:
E. E. Krasnoperova, S. V. Isayenkov, A. I. Yemets, Ya. B. Blume Influence of protein kinase KIN10 gene expression on root phenotype of Arabidopsis thaliana root system under condition of energy stress, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 4, pp. 215–220
DOI: 10.3103/S009545271604006X


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 21.01.20