ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Вплив екзогенних цитокінінів на проростання спор і морфогенез гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro

Романенко К.О., Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Мінарченко В.М.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Исследовано влияние экзогенных фитогормонов цитокининовой природы: кинетина, зеатина-6, бензил-аминопурина, N6-2-изопентениладенина на характер прорастания спор, морфологию и особенности роста гаметофита Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культуре in vitro. Установлено, что в концентрации 10–5 М все исследованные цитокинины существенно тормозили прорастание спор, задерживали рост гаметофита, вызывали деформацию и уменьшение размеров талома, подавляли развитие половых структур и рост спорофита. Уменьшение концентрации гормонов до 10–8 М стимулировало развитие гаметофита, индуцировало деление клеток, особенно в апикальной зоне, в следствии чего талломы приобретали деформированную форму, активировало образования ризоидов, влияло на формирование антеридиев и архегониев и задерживало развитие спорофита.

Уперше досліджено вплив екзогенних фітогормонів цитокінінової природи: кінетину, зеатину-6, бензиламі-нопурину, N6-2-ізопентеніладеніну на характер проростання спор та морфологію і особливості росту гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культу-рі in vitro. Встановлено, що в концентрації 10–5 М усі дослідженні цитокініни суттєво гальмували проростання спор, затримували ріст гаметофіта, викликали деформацію і зменшення розмірів талому, пригнічували розвиток статевих структур та ріст спорофіта. Зменшення концентрації гормонів до 10–8 М стимулювало розвиток гаметофіта, індукувало поділ клітин, особливо в апікальній зоні, через що частина таломів набувала деформованої форми, активувало утворення ризоїдів, впливало на формування антеридіїв та архегоніїв і затримувало розвиток спорофіта.

Ключові слова: Dryopteris filix-mas, гаметофит, споры, порталий, талом, цитокинины, кинетин, зеатин, 6-бензиламинопурин, N6-2-изопентениладенин
Dryopteris filix-mas, гаметофіт, спори, проталій, талом, цитокініни, кінетин, зеатин, 6-бензиламінопурин, N6-2-ізопентеніладенін

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 3, C. 12-24

  1. Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Вул. Терещенківська, 2, Київ, 01601, Україна
  2. Навчально­науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Просп. Глушкова 2, Київ, 01601, Україна
  3. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця бульвар Т. Шевченка, 13. Київ, 01601, Україна

E-mail: katerynaromanenko4 gmail.com, irynakosakivska gmail.com, lilia.babenko gmail.com, olena.vasheka gmail.com, petrorom ukr.net, negretsky ukr.net, valminar ukr.net

Романенко К.О., Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Мінарченко В.М. Вплив екзогенних цитокінінів на проростання спор і морфогенез гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 3, C. 12-24.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
K. O. Romanenko, I. V. Kosakivska, L. M. Babenko, O. V. Vasheka, P. O. Romanenko, V. A. Negretsky, V. M. Minarchenko Effects of Exogenous Cytokinins on Spore Germination and Gametophyte Morphogenesis of Dryopteris filix-mas (L.) Schott in vitro Culture, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 3, pp. 192–201
DOI: 10.3103/S0095452719030034


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20