ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярне різноманіття спейсерної ділянки СоІ-СоІІ мітохондріального геному та походження Карпатської бджоли

Череватов О.В., Панчук І.І., Керек С.С., Волков Р.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. В настоящее время в Украине угрожающих масш-табов приобрела неконтролируемая гибридизация пчел, принадлежащих к разным подвидам или породам Apis mellifera. Сохранение генофонда аборигенных пчел, хорошо адаптированных к местным условиям окружающей среды, является неотлож-ной проблемой, которая не может быть решена без применения молекулярных методов мониторинга генетического состава местных популяций. Для прояснения происхождения Карпатской пчелы и разработки молекулярных методов ее идентификации были проведены расшифровка и сравнительный анализ первичной нуклеотидной последовательности области CoI-CoII митохондриального генома Карпатской пчелы и представителей нескольких подвидов A. mellifera. В исследуемом участке была обнаружена мутация, характерная для Карпатской пчелы. Показано, что Карпатская пчела происходит от среднеевропейского подвида A. m. carnica и представляет собой экотип, возникший в результате миграции этого подвида на восток, что привело к образованию карпатских популяций медоносной пчелы.

У наш час в Україні загрозливих масштабів набула неконтрольована гібридизація бджіл, які належать до різних підвидів або порід Apis mellifera. Збереження генофонду добре адаптованих до локальних природних умов місцевих бджіл є актуальною проблемою, яка не може бути вирішена без використання молекулярних методів для моніторингу генетичного складу місцевих популяцій. Для прояснення походження Карпатської бджоли та розроблення молекулярних методів її ідентифікації було здійснено розшифрування та порівняння первинної нуклеотидної послідовності ділянки СоІ-СоІІ мітохондріального геному Карпатської бджоли та представників кількох підвидів A. mellifera. У дослідженій ділянці було виявлено мутацію, характерну для Карпатської бджоли та встановлено, що вона походить від центральноєвропейського підвиду A. m. carnica і являє собою екотип, який виник внаслідок просування цього підвиду на схід з утворенням карпатських по-пуляцій медоносної бджоли.

Ключові слова: биоразнообразие, молекулярная эволюция и филогения, митохондриальная ДНК, цитохром оксидаза, Apis mellifera
біорізноманіття, молекулярна еволюція та філогенія, мітохондріальна ДНК, цитохром оксидаза, Apis mellifera

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 4, C. 13-19

  1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна
  2. Національний науковий центр «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича», вул. Академіка Заболотного, 19, Київ, 03143, Україна

E-mail: o.cherevatov chnu.edu.ua, i.panchuk chnu.edu.ua, s.kerek yandex.ua, r.volkov chnu.edu.ua

Череватов О.В., Панчук І.І., Керек С.С., Волков Р.А. Молекулярне різноманіття спейсерної ділянки СоІ-СоІІ мітохондріального геному та походження Карпатської бджоли, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 4, C. 13-19.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. V. Cherevatov, I. I. Panchuk, S. S. Kerek, R. A. Volkov Molecular Diversity of the CoI–CoII Spacer Region in the Mitochondrial Genome and the Origin of the Carpathian Bee, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 4, pp. 276–281
DOI: 10.3103/S0095452719040030


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20