ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Використання транзієнтної експресії гена бета-глюкуронідази для відбору генотипів кукурудзи, компетентних до генетичної трансформації

Нітовська І.О., Абраімова О.Є., Дуплій В.П., Деркач К.В., Сатарова Т.М., Рудас В.А., Черчель В.Ю., Дзюбецький Б.В., Моргун Б.В.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Проведена генетическая трансформация инбредных линий и гибридов F1 кукурузы, зарегистрированных в Украине. В исследовании был использован биолистический метод генетической трансформации незрелых зародышей кукурузы, которые образовывали каллусную ткань, и вектор pAHC25, который содержал гены фосфинотрицин-N-ацетилтрансферазы (bar) и β-глюкуронидазы (uidA). В результате трансформации каллусной ткани генотипов кукурузы получены устойчивые к фосфинотрицину каллусные линии и растения-регенеранты. Выявлена активность β-глюкуронидазы в каллусах, устойчивых к гербициду, и методом ПЦР показано присутствие гена bar в ДНК каллусов. Частота стабильной трансформации составляла от 2,2 до 30 % в зависимости от генотипа. Наблюдали взаимосвязь результатов транзиентной экспрессии гена β-глюкуронидазы и стабильной генетической трансформации. Предложенный протокол генетической трансформации кукурузы с использованием исследования транзиентной экспрессии гена β-глюкуронидазы позволяет значительно упростить процесс отбора генотипов, компетентных к генетической трансформации, и создавать трансгенные организмы с новыми признаками.

Проведено генетичну трансформацію інбредних ліній та гібридів F1 кукурудзи, зареєстрованих в Україні. В дослідженні було використано біолістичний метод генетичної трансформації незрілих зародків кукурудзи, що утворювали калюсну тканину, та вектор pAHC25, який містив гени фосфінотрицин-N-ацетилтрансферази (bar) і β-глюкуронідази (uidA). В результаті трансформації калюсної тканини генотипів кукурудзи отримано стійкі до фосфінотрицину калюсні лінії та рослини-регенеранти. Виявлено активність β-глюкуронідази в калюсах, стійких до гербіциду, та методом ПЛР показано присутність гена bar в ДНК калюсів. Частота стабільної трансформації складала від 2,2 до 30 % залежно від генотипу. Спостерігали взаємозв’язок результатів транзієнтної експресії гена β-глюкуронідази та стабільної генетичної трансформації. Запропонований протокол генетичної трансформації кукурудзи з використанням дослідження транзієнтної експресії гена β-глю-куронідази дозволяє значно спростити процес відбору генотипів, компетентних до генетичної трансформації, та створювати трансгенні організми з новими ознаками.

Ключові слова: Zea mays L., immature embryos, biolistic genetic transformation, bar, uidA
Zea mays L., незрелые зародыши, биолистическая генетическая трансформация, bar, uidA
Zea mays L., незрілі зародки, біолістична генетична трансформація, bar, uidA

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 6, C. 15-25

  • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148
  • Державна установа Інститут зернових культур НААН України, 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 14

E-mail: molgen icbge.org.ua

Нітовська І.О., Абраімова О.Є., Дуплій В.П., Деркач К.В., Сатарова Т.М., Рудас В.А., Черчель В.Ю., Дзюбецький Б.В., Моргун Б.В. Використання транзієнтної експресії гена бета-глюкуронідази для відбору генотипів кукурудзи, компетентних до генетичної трансформації, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 6, C. 15-25.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. O. Nitovska, O. Ye. Abraimova, V. P. Duplij, K. V. Derkach, T. M. Satarova, V. A. Rudas, V. Yu. Cherchel, B. V. Dziubetskyi, B. V. Morgun Application of Beta-Glucuronidase Transient Expression for Selection of Maize Genotypes Competent for Genetic Transformation, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 6, pp. 451–458
DOI: 10.3103/S0095452719060082


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20