ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Алельний поліморфізм гена АТМ та його внесок у формування резистентності до дії несприятливих професійних факторів

Андрущенко Т.А., Гончаров С.В., Досенко В.Є.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Поддержание целосности ДНК является необходимым условием нормальной жизнедеятельности клетки. Активно изучается роль полиморфизма генов репарации ДНК в формировании индивидуальной чувствительности генома к повреждающим мутагенным воздействиям. Целью работы было изучение распределения частот генотипов гена АТМ (rs664677) у работников вредных и опасных отраслей промышленности для выявления маркеров риска развития бронхолегочной патологии. В исследование вошли работники асбестоцементных заводов и шахтеры (n = 214). Методом полимеразной цепной реакции в реальном времени определяли генотипы гена АТМ (rs664677). В результате исследования установлено, что генотип  АТМ•Т/Т аcсоциирован с риском развития бронхолёгочной патологии в профессиональной группе работников асбестоцементных заводов (Р = 0,02, χ² = 4,98; OR = 3,47; 95% CI: 1,01–12,51) и шахтеров (OR = 1,97; 95% CI: 0,70–5,53). Также, установлены генотипы способствующие резистентности к развитию патологии дыхательной системы: в группе работников асбестоцементных заводов (АТМ•А/А (OR = 0,84; 95%CI: 0,45–1,58), АТМ•А/Т (OR = 0,73; 95% CI: 0,41–1,33)) и у шахтеров (АТМ•А/Т (OR = 0,63 (0,28–1,43)). Полученные результаты впервые указывают на значение полиморфизма гена АТМ (rs664677) репарации двунитевых разрывов ДНК в развитии бронхолегочной патологии у работников вредных и опасных отраслей промышленности Украини.

Підтримання цілісності ДНК, є неодмінною умовою нормальної життєдіяльності клітини. Активно вивчається роль поліморфізму генів репарації ДНК у формуванні індивідуальної чутливості геному до пошкоджуючих мутагенних впливів. Метою роботи стало вивчення розподілу  частот генотипів гену АТМ (rs664677) у працівників шкідливих і небезпечних галузей промисловості для виявлення маркерів ризику розвитку до бронхолегеневої патології. У дослідження увійшли шахтарі та працівники азбестоцементних заводів (n = 214). Методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (Real-time PCR) визначали генотипи гену АТМ (rs664677). В результаті дослідження встановле­но, що генотип АТМ•Т/Т асоційований з ризиком розвитку бронхолегеневої патології в професійній групі працівників азбестоцементних заводів (Р = 0,02, χ² = 4,98; OR=3,47; 95 % CI: 1,01–12,51) і шахтарів (OR = 1,97; 95% CI: 0,70–5,53). Також, встановлені генотипи, які сприяють резистентності до розвитку патології дихальної системи: в групі працівників азбестоцементних заводів (АТМ•А/А (OR = 0,84; 95%CI: 0,45–1,58), АТМ•А/Т (OR = 0,73; 95% CI: 0,41–1,33)), у шахтарів (АТМ•А/Т 0,63 (0,28–1,43). Отримані результати вперше вказують на значення поліморфізму гену АТМ (rs664677) у розвитку бронхолегеневої патології працівників шкідливих і небезпечних галузей промисловості України.

Ключові слова: SNP, АТМ, бронхолегочная патология
SNP, АТМ, бронхолегенева патологія

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 5, C. 20-24

  1. ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», 01033, Київ, вул. Саксаганського, 75
  2. Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, 01601, Київ, вул. Богомольця, 4

E-mail: imp-cis ukr.net, morozless gmail.com, dosenko biph.kiev.ua

Андрущенко Т.А., Гончаров С.В., Досенко В.Є. Алельний поліморфізм гена АТМ та його внесок у формування резистентності до дії несприятливих професійних факторів, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 5, C. 20-24.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
T. A. Andrushchenko, S. V. Goncharov, V. E. Dosenko Allelic Polymorphism of the ATM Gene and Its Contribution to the Formation of Resistance to the Impacts of Unfavorable Occupational Factors, Cytol Genet., 363–, vol. 20, no. 5, pp. 5
DOI: 10.3103/S0095452719050025


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20