ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

5S Рибосомна ДНК віддалено споріднених видів роду Quercus: молекулярна організація та таксономічне використання

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Род Quercus (дуб) является широко распространенным и экономически важным родом древесных растений. Внутриродовая таксономия этого рода остается дискуссионной вследствие значительного распространения межвидовой гибридизации и конвергентной схожести морфологических признаков. Дальнейший прогресс в этом вопросе требует применения молекулярных методов. Учитывая, что сравнение 5S рДНК с успехом используется в молекулярной таксономии растений, мы клонировали и секвенировали этот участок генома для представителей филогенетически отдаленных видов рода Quercus: Q. acutissima (секция Cerris) и Q. glauca (сек. Cyclobalanopsis) из Восточной Азии, а также Q. texana (сек. Lobatae) из Северной Америки. Также нами были идентифицированы последовательности 5S рДНК в полногеномных сиквенсах, доступных в базе данных Genbank для североамериканского вида Q. lobata (сек. Quercus) и родственного рода Castanea. Установлено, что в геноме представителей рода Quercus повторяющиеся единицы 5S рДНК являются гомогенными. Потенциальные внешние элементы промотора 5S рДНК отличаются от таковых у других семейств двудольных растений. Результаты сравнительного анализа последовательностей межгенного спейсерного участка 5S рДНК дополняют существующую таксономию рода и указывают на изолированное положение секции Cyclobalanopsis, которая может рассматриваться как отдельный подрод.

Рід Quercus (дуб) є широко розповсюдженим та економічно важливим родом деревних рослин. Внутрішньородова таксономія цього роду залишається дискусійною внаслідок значного поширення міжвидової гібридизації та конвергентній подібності морфологічних ознак. Подальший прогрес у цьому питанні вимагає застосування молекулярних методів. Враховуючи, що порівняння 5S рДНК з успіхом використовується у молекулярній таксономії рослин, ми клонували та сиквенували цю ділянку геному для представників трьох філогенетично віддалених видів роду Quercus: Q. Acutissima (секція Cerris) і Q. glauca (сек. Cyclobalanopsis) зі Східної Азії та Q. texana (сек. Lobatae) з Північної Америки. Також нами були ідентифіковані послідовності 5S рДНК у повногеномних сиквенсах, доступних у базі даних Genbank для північноамериканського виду Q. lobata (сек. Quercus) та спорідненого роду Castanea. Встановлено, що в геномі представників роду Quercus повторювані одиниці 5S рДНК є гомогенними. Потенційні зовнішні елементи промотору 5S рДНК відрізняються від таких у інших родин дводольних рослин. Результати порівняльного аналізу послідовностей міжгенної спейсерної ділянки 5S рДНК доповнюють існуючу таксономію роду та вказують на ізольоване положення секції Cyclobalanopsis, яка може розглядатись як окремий підрід.

Ключові слова: молекулярная эволюция и систематика, 5S рДНК, Quercus
молекулярна еволюція і систематика, 5S рДНК, Quercus

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 6, C. 26-35

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна

E-mail: r.volkov chnu.edu.ua

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. 5S Рибосомна ДНК віддалено споріднених видів роду Quercus: молекулярна організація та таксономічне використання, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 6, C. 26-35.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Y. O. Tynkevich, R. A. Volkov 5S Ribosomal DNA of Distantly Related Quercus Species: Molecular Organization and Taxonomic Application, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 6, pp. 459–466
DOI: 10.3103/S0095452719060100


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20