ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Вплив синтезованого в рослинах рекомбінантного інтерферону α2B на експресію О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази в соматичних клітинах людини

Нідоєва З.М., Петерсон А.А., Рубан Т.П., Дзюба Г.В., Кучук М.В., Лукаш Л.Л.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Целью работы было исследование влияния синтезированного в растениях рекомбинантного интерферона α2β на экспрессию репаративного энзима MGMT (O6-methylguanine-DNA methyltransferase) в клетках опухолевого и неопухолевого происхождения. Опухолевые клетки линии Hеp-2 (рак гортани) и клетки человека линии Е8, полученные нами из эмбриональных герминативных клеток, были обработаны очищенным рекомбинантным интерфероном α2βв безсывороточной среде; определение изменений количества белка MGMT с помощью Вестерн-блот анализа. Показано, что рекомбинантный интерферон α2β вызывал умень-шение количества белка MGMT в опухолевых клетках Hеp-2 при всех исследуемых концентрациях (2, 20, 200, 2000 МЕ/мл) относительно адекватного контроля. В клетках человека неопухолевого происхождения линии Е8 снижение количества MGMT обнаружено при двух самых высоких концентрациях 200 и 2000 МЕ/мл, хотя статистически достоверный эффект по сравнению с уровнем контроля наблюдался только при концентрации 200 МЕ/мл.

В роботі досліджено вплив рекомбінантного інтерферону α2β, синтезованого в трансгенних рослинах, на експресію репаративного ензиму О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази в клітинах людини пухлинного та непухлинного походження. З цією метою за допомогою Вестерн-блот аналізу було визначено кількісні зміни цього білка після обробки пухлинних клітин людини лінії Hеp-2 (рак гортані) та клітин людини лінії Е8, отриманої з ембріональних гермінативних клітин, очищеним рекомбінантним інтерфероном α2β. Встановлено, що обробка рекомбінантним інтерфероном α2β спричиняла зменшення кількості О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази у пухлинних клітинах Hеp-2 при всіх досліджуваних концентраціях (2-2000 МО/мл) відносно контролю. В клітинах людини Е8 непухлинного походження зниження кількості О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази виявлено при двох найбільших концентраціях 200 та 2000 МО/мл, хоча статистично достовірний ефект порівняно з контрольним рівнем спостерігався лише за концентрації 200 МО/мл. Таким чином, інгібувальний ефект трансгенного інтерферону був виразнішим в пухлинних клітинах порівняно з клітинами непухлинного походження.

Ключові слова: рекомбінантний інтерферон α2β, культура клітин людини, лінія Hеp-2, лінія Е8, О6-ме-тилгуанін-ДНК метилтрансфераза, рівні експресії

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 6, C. 36-43

  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Україна, 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150
  • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Україна, 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148
  • Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, 03127, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2

E-mail: zarinanidoeva i.ua, lukash imbg.org.ua, nkuchuk icbge.org.ua

Нідоєва З.М., Петерсон А.А., Рубан Т.П., Дзюба Г.В., Кучук М.В., Лукаш Л.Л. Вплив синтезованого в рослинах рекомбінантного інтерферону α2B на експресію О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази в соматичних клітинах людини, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 6, C. 36-43.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Z. M. Nidoieva, A. A. Peterson, T. P. Ruban, G. V. Dzuba, M. V. Kuchuk, L. L. Lukash The Influence of Recombinant Interferon α2b Synthesized in Plants on the Reparative Enzyme MGMT Expression in Human Somatic Cells in vitro, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 6, pp. 467–472
DOI: 10.3103/S0095452719060070


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20