ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Дослідження поліморфізму rs11536889 +3725G/C гена TLR4 у пацієнтів з автоімунним та хронічним вірусним гепатитом

Кучеренко A.M., Мороз Л.В., Бевз Т.I., Булавенко В.I., Антипкін Ю.Г., Березенко В.С., Диба M.Б., Пампуха В.М., Городна O.B., Лівшиць Л.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Toll-like рецептор 4 (кодируемый геном TLR4) имеет ряд функций, включая тканевой гомеостаз, регулирование гибели клеток и выживание путем активации сигнальных путей, которые ведут к активации регулятора 3 интерферона (IRF-3) и продуцирования интерферона тип I. TLR4 может играть решающую роль в патогенезе мультифакторных и инфекционных заболеваний. Функциональный полиморфизм замены TLR4 + 3725G/C (rs11536889) ведет к ускорению деградации транскрипта и уменьшению количества рецепторов. В работе анализировали распределение генотипов и аллелей TLR4 rs11536889 среди здоровых добровольцев с Украины (n = 155), детей (n = 56) с аутоиммунным гепатитом (АГ) и взрослых пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) и разной степенью тяжести фиброза печени (n = 78). Ге-нотипирование проводили с использованием метода аллель-специфической ПЦР. Полученные частоты генотипов в украинской популяции: GG генотип – 0,813; GC – 0,168; CC – 0,019 не выявили статистически достоверного отклонения от ожидаемых, в соответствии равновесию Харди-Вайнберга. Пациенты AГ и ХВГС были распределены на две группы – со стадией F1-F2, и F3-F4, в соответствии с оценкой фиброза по шкале МЕТАВИР. Частота носителей аллеля rs11536889 C была выше в группе больных АГ с F3-F4 (0,179), в сравнении с пациентами F1-F2 (0,071). Эти различия не достигли порога достоверности, но вместе с тем указывают на тенденцию ассоциации между носительством C аллеля и развитием фиброза большей степени тяжести. В свою очередь, у больных ХВГС с фиброзом более высокой степени тяжести (0,400), в сравнении с пациентами менее тяжелого поражения печени (0,057) наблюдалась достоверно более высокая (р < 0,05) частота носителей аллеля С. Риск тяжелого поражения печени у пациентов с таким генотипом увеличивается в 11 раз (OR = 11,11, 95 % ДІ: 2,70–45,66). Таким образом, аллель С TLR4 rs11536889 ассоциирован с более высокой степенью фиброзного поражения печени у пациентов с хронической формой гепатита.

Toll-like рецептор 4 (кодований геном TLR4) має ряд функцій, включаючи тканинний гомеостаз, регулювання загибелі клітин та виживання шляхом активації сигнальних шляхів, які ведуть до активації регулятора 3 інтерферону (IRF-3) та продукування інтерферону типу I. TLR4 може відігравати вирішальну роль у патогенезі мультифакторних та інфекційних захворювань. Функціональний поліморфізм заміни TLR4 + 3725G/C (rs11536889) призводить до пришвидшеної деградації транскрипту та зменшення кількості рецепторів. В роботі аналізували розподіл генотипів та алелів TLR4 rs11536889 серед здорових добровольців з України (n = 155), дітей (n = 56) з автоімунним гепатитом (АГ) та дорослих пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом С (ХВГС) з різними ступенями тяжкості фіброзу печінки (n = 78). Генотипування проводили з використанням алель-специфічної ПЛР. Отримані частоти генотипів в українській популяції: генотип GG – 0,813, GC – 0,168, СС – 0,019 не виявили суттєвих відхилень від очікуваних, відповідно до рівноваги Харді-Вайнберга. Пацієнти AГ та ХВГС були розподілені на дві групи – зі стадією F1-F2, та F3-F4, відповідно до оцінки фіброзу за шкалою МЕТАВІР. Частота носіїв алеля rs11536889 C була вищою у групі хворих на АГ з F3-F4 (0,179) у порівнянні з пацієнтами з F1-F2 (0,071). Ці відмінності не сягають порога достовірності, проте показали тенденцію до асоціації між носійством C алеля та розвитком фіброзу більш тяжкого ступеня. В свою чергу, у хворих на ХВГС з фіброзом більш тяжкого ступеню (0,400), у порівнянні з пацієнтами з менш тяжким ураженням печінки (0,057) спостерігалась достовірно вища (p < 0,05) частота носіїв алеля С. Ризик тяжкого ураження печінки у пацієнтів з таким генотипом збільшується в 11 разів (OR = 11,11, 95 % ДІ: 2,70–45,66). Таким чином, алель С TLR4 rs11536889 асоційований з більш високим ступенем фіброзного ураження печінки у пацієнтів з хронічним гепатитом.

Ключові слова: аутоиммунный гепатит, вирусный гепатит C, фиброз печени, мононуклеотидный полиморфизм, Toll-like рецептор TLR4
автоімунний гепатит,вірусний гепатит C, фіброз печінки, мононуклеотидний поліморфізм, Toll-like рецептор TLR4

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 4, C. 41-49

  1. Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, 03143 Kиїв, вул. Заболотного, 150, Україна
  2. Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, Вінниця, Україна
  3. ДУ ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, Київ, Україна

E-mail: livshits imbg.org.ua

Кучеренко A.M., Мороз Л.В., Бевз Т.I., Булавенко В.I., Антипкін Ю.Г., Березенко В.С., Диба M.Б., Пампуха В.М., Городна O.B., Лівшиць Л.А. Дослідження поліморфізму rs11536889 +3725G/C гена TLR4 у пацієнтів з автоімунним та хронічним вірусним гепатитом, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 4, C. 41-49.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. M. Kucherenko, L. V. Moroz, T. I. Bevz, V. I. Bulavenko, Y. G. Antypkin, V. S. Berezenko, M. B. Dyba, V. M. Pampukha, O. V. Gorodna, L. A. Livshits Investigation of rs11536889 + 3725G/C Polymorphism of the TLR4 Gene in Patients with Autoimmune and Chronic Viral Hepatitis C, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 4, pp. 300–306
DOI: 10.3103/S0095452719040078


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20