ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Оценка генетического разнообразия белого (Hypophthalmichthys molitrix Val.) и пестрого (Hypophthalmichthys nobilis Rich.) толстолобиков, выращиваемых в аквакультуре в Республике Беларусь, на основании полиморфизма микросаттелитных локусов

Носова А.Ю., Кипень В.Н., Царь А.И., Лемеш В.А.

Оригінальна работа 
В работе дана оценка генетического разнообразия белого (Hypophthalmichthys molitrix Val.) и пестрого (Hypophthalmichthys nobilis Rich.) толстолобиков, разводимых на территории Республики Беларусь, по данным генотипирования 11 STR-локусов – Hmo11, Hmo13, Hmo15, Hmo25, Hmo26, Hmo31, Hmo33, Hmo 34, Hmo36, Hmo37, Hmo40. Рассчитаны следующие показатели: среднее число аллелей на локус, эффективное число аллелей, уровни ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности, значение информационного индекса Шеннона и индекс фиксации FIS. Полученные результаты свидетельствует об умеренном (для пестрого толстолобика) и достаточно высоком (для белого толстолобика) генетическом разнообразии изученных выборок, вплоть до возможности выделить несколько групп для последующей работы по получению линейного материала и дальнейшего воспроизводства. Для достижения данных целей стоит уделить особое внимание подбору пар производителей с учетом результатов молекулярно-генетического анализа. Оценка генетического разнообразия данных видов растительноядных рыб, разводимых в Республике Беларусь, в сравнении с результатами других исследователей свидетельствует о значительном генетическом ресурсе отечественных производителей.

РЕЗЮМЕ. У роботі дано оцінку генетичного різноманіття білого (Hypophthalmichthys molitrix Val.) і строкатого (Hypophthalmichthys nobilis Rich.) товстолобиків, що розводять на території Республіки Білорусь, за да-ними генотипування 11 STR-локусів – Hmo11, Hmo13, Hmo15, Hmo25, Hmo26, Hmo31, Hmo33, Hmo 34, Hmo36, Hmo37, Hmo40. Розраховані на-ступні показники: середнє число алелей на локус, ефективне число алелей, рівні очікуваної і наявної гетерозиготності, значення інформаційного індексу Шеннона і індекс фіксації Fis. Одержані результати свідчать про помірне (для строкатого товстолобика) і достатньо високе (для білого товстолобика) генетичне різноманіття вивчених груп, що дозволяє збільшити кількість груп для подальшої роботи з отримання лінійного матеріалу і подальшого відтворення. Для досягнення даних цілей слід приділяти особливу увагу підбору батьківських пар з урахуванням результатів молекулярно-генетичного аналізу. Оцінка генетичного різноманіття цих видів рослиноїдних риб, які розмножується в Республіці Білорусь, в порівнянні з результатами інших досліджень свідчить про значну кількість генетичних ресурсів вітчизняних виробників.

Ключові слова: белый толстолобик, Hypophthalmichthys molitrix Val., пестрый толстолобик, Hypophthalmichthys nobilis Rich., микросателлитные локусы, short tandem repeat (STR), аллель, индекс фиксации FIS
білий товстолобик, Hypophthalmichthys molitrix Val., строкатий товстолобик, Hypophthalmichthys nobilis Rich., мікросателітні локуси, короткий тандемний повтор (STR), алель, індекс фіксації F

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 6, C. 44-53

Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь, 220072

E-mail: a.nosova igc.by, v.kipen igc.by, a.tsar igc.by, v.lemesh igc.by

Носова А.Ю., Кипень В.Н., Царь А.И., Лемеш В.А. Оценка генетического разнообразия белого (Hypophthalmichthys molitrix Val.) и пестрого (Hypophthalmichthys nobilis Rich.) толстолобиков, выращиваемых в аквакультуре в Республике Беларусь, на основании полиморфизма микросаттелитных локусов, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 6, C. 44-53.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. Yu. Nosova, V. N. Kipen, A. I. Tsar, V. A. Lemesh Estimating Genetic Diversity of Silver (Hypophthalmichthys molitrix Val.) and Bighead (Hypophthalmichthys nobilis Rich.) Carps Grown in Aquaculture in the Republic of Belarus Based on Polymorphism of Microsatellite Loci, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 6, pp. 473–480
DOI: 10.3103/S0095452719060094


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20