ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Репродуктивная функция коров с разным генотипом по локусу TNFα и оценка фертильности спермиев методом днк фрагментации

Бименова Ж.Ж., Усенбеков Е.С., Терлецкий В.П., Макашев Е.К., Тыщенко В.И., Касымбекова Ш.Н.

Оригінальна работа 
SNP полиморфизм промоторной части гена TNFα в позиции 824 A→G у коров голштинской породы ТОО «Байсерке-Агро» представлены следующими генети-ческими вариантами: AA – 22,4 %, AG – 63,8 %, GG – 13,8 %, частота аллелей A и G составила 0,54 и 0,46. У исследуемой популяции выявлена избыточная встречаемость гетерозиготного генотипа AG на 21,49 индивидуумов, по другим генотипам отмечается дефицит гомозиготных вариантов GG и AA, соответственно на 11,16 и 10,32 особей. Показатели репродуктивной функции были высокими у коров с генотипом GG: интервал между отелом и плодотворным осеменением составил 259 дней, индекс осеменения 2,63, доля животных, осемененных по истечении более 91 день была минимальной (47,36 %) у особей гомозиготного генотипа GG. В качестве дополнительного критерия оценки фертильности спермы быков рекомендуется использовать метод ДНК фрагментации, максимальный допустимый уровень содержания спермиев с фрагментацией ДНК в замороженных спермодозах колеблется от 13,0 до 17,15 %.   

РЕЗЮМЕ. SNP поліморфізм промоторної частини гена TNFα в позиції 824 А → Г у корів голштинської породи ТОО «Байсерке-Агро» представлено наступними генетичними варіантами: АА – 22,4 %, АГ – 63,8 %, ГГ – 13,8 %, частота алелей А і Г склала 0,54 і 0,46. У досліджуваній популяції виявлено виняткову частоту гетерозиготного генотипу AG  21,49, за іншими генотипами відзначається дефіцит гомозиготних варіантів ГГ і АА, відповідно на 11,16 і 10,32 осіб. Репродуктивна функція була висока у корів з генотипом ГГ: інтервал між отеленням і плідним осіменінням складав 259 днів, індекс осіменіння 2,63, доля тварин, осімененних після 91 дня, становила мінімально 47,36 % у осіб гомозиготного генотипу GG. В якості додаткового критерію оцінки фертильності сперми биків рекомендується використовувати метод фрагментації ДНК, максимально допустимий рівень вмісту сперміїв з фрагментацією ДНК у заморожених спермодозах коливається від 13,0 до 17,15 %.

Ключові слова: промоторная часть гена TNFα, ПЦР-ПДРФ, репродуктивная функция коров, ДНК фрагментация, фертильность спермиев быков
промоторна частина гена TNFα, ПЛР-ПДРФ, репродуктивна функція корів, ДНК фрагментація, фертильність сперміїв бугаїв

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 1, C. 51-58

E-mail: zhan_225 mail.ru, usen03 mail.ru, valeriter mail.ru, e_makashev mail.ru, tinatvi mail.ru, kasymbekova­s mail.ru

Бименова Ж.Ж., Усенбеков Е.С., Терлецкий В.П., Макашев Е.К., Тыщенко В.И., Касымбекова Ш.Н. Репродуктивная функция коров с разным генотипом по локусу TNFα и оценка фертильности спермиев методом днк фрагментации, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 1, C. 51-58.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Zh. Zh. Bimenova, Ye. S. Ussenbekov, V. P. Terletskiy, Ye. K. Makashev, V. I. Tyshchenko, Sh. N. Kassymbekova Reproductive Function of Cows with Different Genotypes for TNFα Locus and Estimation of Sperm Fertility by the DNA Fragmentation Method, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 1, pp. 42–48
DOI: 10.3103/S0095452719010043


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.09.20