ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Потенційна роль протеїнкіназ snRK1 у регуляції клітинного поділу Arabidopsis thaliana

Краснопьорова О.Є., Буй Д.Д., Горюнова І.І., Ісаєнков С.В., Карпов П.А., Блюм Я.Б., Ємець А.І.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Известно, что подсемейство протеинкиназ SnRK1 участвует в регуляции углеводного обмена и энергетического баланса. Эти ферменты многофункциональны и могут принимать участие во многих других важных клеточных процессах. В данной работе изучали роль протеинкиназ SnRK1 (KIN10 и KIN11) в регуляции клеточного деления Arabidopsis thaliana. Для этого использовали мутантные линии kin10/kin11 A. thaliana, нокаутные по генам KIN10 и KIN11 (http://arabidopsis.info/). В данных мутантах был установлен низкий митотический индекс и показано снижение уровня экспрессии маркеров клеточной пролиферации – CYCB1, 1 (циклин В) и
растительного гомолога BRCA1 (Breast Cancer Suppressor Protein). Значительно меньший митотический индекс и уровень экспрессии CYCB1, 1 и BRCA1 наблюдали именно в мутантах, которые выращивали в условиях энергетического голодания. Также было зафиксировано высокую экспрессию генов CYCB1, 1/BRCA1 и KIN10/KIN11 в суспензионной культуре A. thaliana по сравнению с проростками арабидопсиса. Такие данные могут свидетельствовать о возможной роли протеинкиназ KIN10/KIN11 в регуляции клеточной пролиферативной активности.

Відомо, що підродина протеїнкіназ SnRK1 бере участь у регулюванні вуглеводного обміну та енергетичного балансу. Ці ферменти характеризуються своєю багатофункціональністю та можуть приймати участь в багатьох інших важливих процесах у клітині. В даній роботі вивчали роль протеїнкіназ SnRK1 (KIN10 та KIN11) у регуляції клітинного поділу Arabidopsis thaliana. Для цього використовували мутантні лінії kin10/kin11 A. thaliana (http://arabidopsis.info/), нокаутні по генах KIN10 та KIN11. В цих мутантах було зафіксовано низький мітотичний індекс та показано знижений рівень експресії маркерів клітинної проліферації – генів CYCB1;1 (циклін В) та рослинного гомолога BRCA1 (Breast Cancer Suppressor Protein). Значно нижчий мітотичний індекс та рівень експресії CYCB1;1 і BRCA1 спостерігали саме у мутантах, які були вирощені за умов енергетичного голодування. Також було зафіксовано підвищену експресію CYCB1;1/BRCA1 та KIN10/KIN11 у суспензійній культурі A. thaliana в порівнянні з інтактними проростками. Такі дані можуть свідчити про можливу роль протеїнкіназ KIN10/KIN11 у регуляції проліферативної активності.

Ключові слова: протеинкиназы, Arabidopsis thaliana, SnRK1, KIN10, KIN11, экспрессия генов, митотические маркеры, клеточное деление
протеїнкінази, Arabidopsis thaliana, SnRK1, KIN10, KIN11, експресія генів, маркери мітозу, клітинний поділ

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 3, C. 3-11

  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Україна, 04123, Київ, вул. Осиповського, 2а

E-mail: krasnopio524 gmail.com, denisbuy90 gmail.com, inna.horiunova.ukr gmail.com, stan.isayenkov gmail.com, karpov.p.a gmail.com, cellbio cellbio.freenet.viaduk.net, yemets.alla gmail.com

Краснопьорова О.Є., Буй Д.Д., Горюнова І.І., Ісаєнков С.В., Карпов П.А., Блюм Я.Б., Ємець А.І. Потенційна роль протеїнкіназ snRK1 у регуляції клітинного поділу Arabidopsis thaliana, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 3, C. 3-11.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. E. Krasnoperova, D. D. Buy, I. I. Goriunova, S. V. Isayenkov, P. A. Karpov, Ya. B. Blume, A. I. Yemets The Potential Role of SnRK1 Protein Kinases in the Regulation of Cell Division in Arabidopsis thaliana, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 3, pp. 185–191
DOI: 10.3103/S0095452719030022


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20