ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Ідентифікація генів, ортологічних регуляторам розвитку остей Oryza sativa, у представників Triticinae

Наваліхіна А.Г., Антонюк М.З., Пасічник Т.В., Терновська Т.К.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Информация о генетическом контроле развития остей на колосе пшеницы мягкой на сегодня ограничена идентификацией трех генов – ингибиторов развития остей – Hd, B1 та B2, а генов – промоторов остистости до сих пор не найдено. На другом злаке, Oryza sativa, установлено наличие десятка генов, участвующих в морфогенезе остей. В статье приведены результаты анализа сиквенса пшеничного генома для поиска генов, ортологичных известным регуляторам развития остей у риса – TOB1, ETT2 и DL. С помощью биоинформатических методов в геноме пшеницы мягкой идентификованы гены TaTOB1, TaETT2 и TaDL, установлена их хромосомная локализация в геноме пшеницы, это, соответственно, хромосомы 2-ой, 3-ей и 4-ой групп всех трех субгеномов. Описан полиморфизм гомеоаллелей указанных генов по длине экзонов и интронов у субгеномах А, В и D пшеницы мягкой. Полиморфизм включает варьирование по длине экзонов и интронов во всех трех генах, варьирование по количеству экзонов и интронов для гена ТаЕTT2 и инверсию гомеоаллеля TaDL-В в сравнении с двумя другими и гомеоаллелей ТаЕTT2-В и ТаЕTT2-D в сравнении с ТаЕTT2-А. С использованием ПЦР с праймерами, созданными по последовательности гена TaTOB1, гомеоаллели этого гена идентифицировали в геномах Au, Ab, B, G, D, SSh, M, U, T у диплоидных, тетраплоидных и гексаплоидных видов пшеницевых. Показано маркерный потенциал двух пар праймеров к гену TaTOB1 для изучения геномной структуры интрогрессивных линий пшеницы относительно этого гена.

Інформація про генетичний контроль розвитку остей на колосі пшениці м’якої на сьогодні обмежена ідентифікацією трьох генів – інгібіторів розвитку остей – Hd, B1 та B2, а генів-промоторів остистості досі не знайдено. На іншому злаку, Oryza sativa, встановлено наявність десятка генів, що беруть участь у морфогенезі остей. У статті наведено результати аналізу сиквенсу пшеничного геному для пошуку генів, ортологічних відомим регуляторам розвитку остей у рису – TOB1, ETT2 і DL. За допомогою біоінформатичних методів у геномі пшениці м’якої ідентифіковані гени TaTOB1, TaETT2 і TaDL, встановлено їхню хромосомну локалізацію у геномі пшениці, це, відповідно, хромосоми 2-ої, 3-ої та 4-ої груп всіх трьох субгеномів. Описано поліморфізми гомеоалелів вказаних генів за довжинами екзонів і інтронів у субгеномах А, В та D пшениці м’якої. Поліморфізм включає варіювання за довжиною екзонів та інтронів у всіх трьох генах, варіювання за кількістю екзонів та інтронів для гена ТаЕTT2 та інверсію гомеоалеля TaDL-В у порівнянні з двома іншими та гомеоалелів ТаЕTT2-В та ТаЕTT2-D у порівнянні з ТаЕTT2-А. Із використанням ПЛР з праймерами, створеними за послідовністю гена TaTOB1, гомеоалелі цього гена ідентифіковано в геномах Au, Ab, B, G, D, SSh, M, U, T у диплоїдних, тетраплоїдних та гексаплоїдних видів пшеницевих. Показано маркерний потенціал двох пар праймерів до гена TaTOB1 щодо вивчення геномної структури інтрогресивних ліній пшениці стосовно цього гена.

Ключові слова: пшеница мягкая, ости, гены морфогенеза остей, виды эгилопсов, анализ сиквенса генома пшеницы
пшениця м’яка, ості, гени морфогенезу остей, види егілопсів, аналіз сиквенсу генома пшениці

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 4, C. 3-12

  • Національний університет «Києво­Могилянська академія», вул. Сковороди, 2, Київ

E-mail: a.navalihina gmail.com, antonyuk.m ukma.edu.ua, t.pasichnyk ukma.edu.ua, ternovska ukma.edu.ua

Наваліхіна А.Г., Антонюк М.З., Пасічник Т.В., Терновська Т.К. Ідентифікація генів, ортологічних регуляторам розвитку остей Oryza sativa, у представників Triticinae, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 4, C. 3-12.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. Navalikhina, M. Antonyuk, T. Pasichnyk, T. Ternovska Identification of Oryza sativa’s Awn Development Regulatory Gene Orthologs in Triticinae Accessions, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 4, pp. 267–275
DOI: 10.3103/S0095452719040091


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.10.20