ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Потенційна участь каталітичних субодиниць KIN10 та KIN11 протеїнкіназних комплексів SnRK1 у регуляції γ-тубуліну арабідопсису

Краснопьорова О.Є., Горюнова І.І., Ісаєнков С.В., Карпов П.А., Блюм Я.Б., Ємець А.І.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Протеинкиназы SnRK1 являются неотъемлемой составляющей клеточного сигналинга, причастные к ответу на стрессы, регуляции энергетического обмена, прорастание и созревания семян, аутофа-ии и т.д. Тем не менее, многие функции этих протеинкиназ остаются неизвестными. С целью изучения внутриклеточной локализации KIN10 (каталитической субъединицы протеинкиназних комплексов SnRK1) было проведено трансформацию протопластов дикого екотипу A. thaliana (Col-0) конструкцией, содержащей химерный ген KIN10-RFP, и установлено, что химерный белок KIN10-RFP диффузно распределяется в цитоплазме, однако при этом преимущественно локализуется на периферии, в примембранной области, клеток. С помощью иммунофлюоресцентной микроскопии было продемонстрировано диффузную локализацию KIN10, а также γ-тубулина в цитоплазме клеток корней A. thaliana. Установлены различия в внутриклеточной локализации γ-тубулина в клетках корней нокаутных мутантов kin10, kin11 и дикого типа A. thaliana. В обоих мутантов наблюдали низкую интенсивность флуоресценции γ-тубулина по сравнению с диким типом, что может свидетельствовать о определенные нарушения в формировании их γ-тубулиновых комплексов. Низкую интенсивность флуоресценции γ-тубулина также было зафиксировано в клетках всех исследуемых линий, выращенных в условиях энергетического дефицита. В частности, самый низкий уровень флуоресценции за действия такого стресса фик-сировали в мутантах kin10 и kin11, что может свидетельствовать о влиянии синергического эффекта одновременной дисфункции одного из этих генов и энергетического дефицита на формирование комплексов γ-тубулина (γTuSC и γTuRC). Полученные результаты демонстрируют возможно участие SnRK1 (KIN10 и KIN11) в физиологической ответе растений на энергетический стресс. Учитывая также полученные нами данные относительно возможного фосфорилирования KIN10 растительного γ-тубулина по остатку Ser131, можно предположить участие протеинкиназы SnRK1 в регуляции полимеризации микротрубочек у растений.

Протеїнкінази SnRK1 є невід’ємною складовою клітинного сигналінгу, причетні до відповіді на стреси, регуляції енергетичного обміну, проростання та дозрівання насіння, аутофагії і т.д. Тим не менше, багато функцій цих протеїнкіназ залишаються невідомими. З метою вивчення внутрішньоклітинної локалізації KIN10 (каталітичної субодиниці протеїнкіназних комплексів SnRK1) було проведено трансформацію протопластів дикого екотипу A. thaliana (Col-0) конструкцією, що містила химерний ген KIN10-RFP, та встановлено, що химерний білок KIN10-RFP дифузно розподіляється в цитоплазмі, однак при цьому переважно локалізується на периферії, в примембранній області, клітин. За допомогою імунофлюоресцентної мікроскопії було продемонстровано дифузну локалізацію KIN10, а також γ-тубуліну в цитоплазмі клітин коренів A. thaliana. Встановлено відмінності у внутрішньоклітинній локалізації γ-тубуліну в клітинах коренів нокаутних мутантів kin10, kin11 та дикого типу A. thaliana. У обох мутантів спостерігали нижчу інтенсивність флуоресценції γ-тубуліну в порівнянні з диким типом, що може свідчити про певні порушення у формуванні їх γ-тубулінових комплексів. Нижчу інтенсивність флуоресценції γ-тубуліну також було зафіксовано в клітинах всіх досліджуваних ліній, вирощених за умов енергетичного дефіциту. Зокрема, найнижчий рівень флуоресценції за дії такого стресу фіксували в мутантах kin10 та kin11, що може свідчити про вплив синергічного ефекту одночасної дисфункції одного з цих генів та енергетичного дефіциту на формування комплексів γ-тубуліну (γTuSC та γTuRC). Отримані результати демонструють можливе залучення SnRK1 (KIN10 та KIN11) до фізіологічної відповіді рослин на дію енергетичного стресу. Враховуючи також отримані нами дані стосовно можливого фосфорилювання KIN10 рослинного γ-тубуліну за залишком Ser131, можна припустити участь протеїнкіназ SnRK1 в регуляції полімеризації мікротрубочок у рослин.

Ключові слова: SnRK1, протеинкиназы, γ-тубулин, клеточная локализация, KIN10, KIN11, мутантные линии
SnRK1, протеїнкінази, γ-тубулін, клітинна локалізація, KIN10, KIN11, мутантні лінії

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 5, C. 3-12

  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Україна, 04123, Київ, вул. Осиповського, 2а

E-mail: krasnopio524 gmail.com, inna.horiunova.ukr gmail.com, stan.isayenkov gmail.com, karpov.p.a gmail.com, cellbio cellbio.freenet.viaduk.net, yemets.alla gmail.com

Краснопьорова О.Є., Горюнова І.І., Ісаєнков С.В., Карпов П.А., Блюм Я.Б., Ємець А.І. Потенційна участь каталітичних субодиниць KIN10 та KIN11 протеїнкіназних комплексів SnRK1 у регуляції γ-тубуліну арабідопсису, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 5, C. 3-12.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
E. E. Krasnoperova, I. I. Goriunova, S. V. Isayenkov, P. A. Karpov, Ya. B. Blume, A. I. Yemets Potential Involvement of KIN10 and KIN11 Catalytic Subunits of the SnRK1 Protein Kinase Complexes in the Regulation of Arabidopsis γ-Tubulin, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 5, pp. 349–356
DOI: 10.3103/S0095452719050104


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.10.20