Цитологія і генетика 2014, том 48, № 2, 12-19
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 2, 76–84, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714020029

Алельний склад поліморфних локусів ліній і гібридів та його зв’язок з рівнем гетерозису у кукурудзи

Букрєєва Н.І., Бєлоусов А.О., Сиволап Ю.М.

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, Одеса

Здійснено SSR-аналіз поліморфізму вихідних ліній кукурудзи ГК26 і Мо17 та ліній-тестерів Од221МВ, Од308МВ і Од329. Генотиповано рекомбінантні інбредні лінії (РІЛ) з популяції (ГК26 × Мо17) F4, F6 за десятьма поліморфними локусами. Визначено алельний склад та частоту алелів мікросателітних локусів вихідних ліній, ліній-тестерів, кращих високогетерозисних гібридів та побудовано їхні молекулярно-генетичні формули. Досліджено алельний склад мікросателітів кращих за параметрами комбінаційної здатності РІЛ високопродуктивних гібридів.

РЕЗЮМЕ. Проведен SSR-ПЦР анализ полиморфизма исходных линий ГК26, Мо17 и линий-тестеров Од221МВ, Од308МВ и Од329. Генотипированы рекомбинантные инбредные линии (РИЛ) из (ГК26 × Мо17) F4, F6 по десяти полиморфным локусам. Определены аллельный состав и частота аллелей микросателлитных локусов исходных линий, линий-тестеров, лучших высокогетерозисных гибридов и построены их молекулярно-генетические формулы. Исследован аллельный состав микросателлитов лучших по параметрам комбинационной способности РИЛ высокопродуктивных гибридов.

Ключові слова: линии и гибриды, кукуруза, SSR-; анализ, генетический полиморфизм, аллельный состав, частота аллелей, комбинационная способность, гетерозис
лінії та гібриди кукурудзи, SSR-аналіз, генетичний поліморфізм, алельний склад, частота алелів, комбінаційна здатність, гетерозис

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 2, 12-19

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 2, 76–84,
doi: 10.3103/S0095452714020029

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF   Додаткові матеріали: 4820012s.pdf

Цитована література