Цитологія і генетика 2014, том 48, № 2, 37-42
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 2, 99–102, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714020054

Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок

Конотоп Є.О., Коваленко М.С., Улинець В.З., Мелешко А.О., Бацманова Л.М., Таран Н.Ю.

Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

За допомогою стандартної тест-системи Allium cepa (L.) досліджено фітотоксичність колоїдних розчинів металовмісних наночастинок – Ag, Cu, Fe, Zn, Mn. Токсичність дослідних розчинів на рівні організму оцінювали за показником приросту біомаси коренів цибулі, а цитотоксичність – за проліферативною активністю клітин кореневої меристеми. Встановлено, що колоїдні розчини деяких металовмісних наночастинок галь-мують ріст коренів Allium cepa (L.), що може бути наслідком їхньої здатності проникати всередину клітини і взаємодіяти з її компонентами, пригнічуючи мітоз. Згідно з отриманими результатами цитоток-сичність дослідних розчинів зменшується в наступному порядку: Cu≥Zn>Ag≥Fe. Розчин, в якому є наночастин-ки з вмістом Mn, сприяв збільшенню приросту коренів.

РЕЗЮМЕ. С помощью стандартной тест-системы Allium cepa (L.) исследовали фитотоксичность коллоидных растворов металлосодержащих наночастиц – Ag, Cu, Fe, Zn, Mn. На организменном уровне токсичность исследуемых растворов оценивали по показателю прироста биомассы корней лука, а цитотоксичность – по проли феративной активности клеток корневой меристемы. Выявлено, что коллоидные растворы металлосодер-жащих наночастиц тормозят рост корней Allium cepa (L.) вследствие их способности проникать внутрь клетки, взаимодействовать с ее компонентами и таким образом угнетать митоз. Согласно полученным результатам цитотоксичность исследуемых растворов убывает в следующем ряду: Cu ≥ Zn > Ag ≥ Fе. Раствор, содержащий наночастицы Mn, оказался физиологически активным по показателю прироста корней.

Ключові слова: Allium-тест, коллоидные растворы металлсодержащих наночастиц, цитотоксичность
Allium-тест, колоїдні розчини метало-вмісних наночастинок, цитотоксичність

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 2, 37-42

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 2, 99–102,
doi: 10.3103/S0095452714020054

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література