Цитологія і генетика 2014, том 48, № 4, 44-50
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Cytogenetic and immunogenetic analysis of recurrent pregnancy loss in women

Zastavna D., Sosnina K., Terpylyak O., Huleyuk N., Bezkorovayna H., Mikula M., Helner N.

Institute of Hereditary Pathology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Lviv

Цито- і імуногенетичний аналіз при навиковому невиношуванні вагітності у жінок
Заставна Д.В., Сосніна К.О., Терпиляк О.І., Гулеюк Н.М., Безкоровайна Г.М., Мікула М.І., Гельнер Н.В.

РЕЗЮМЕ. Каріотипування 366 подружніх пар 732) осіб) із навиковим невиношуванням вагітності в анамнезі виявило хромосомні аномалії 4,09 % (30 випадків), з них 2, 05 % – реципрокні транслокації 0,82 % – робертсонівські транслокації. Чисельні та структурні гоносомні аномалії встановлено у 0,55 %, а маркерні (додаткові) хромосоми невідомого походження – у 0,27 %. Ризик ранніх репродуктивних втрат у жінок після виключення цитогенетичної компоненти підвищується у три рази при наявності в жінок генотипів SNP 1082GG, 592CC, 819CC гена IL-10 та 874AA чи 874АТ генотипів гена IFN-γ. Детекція рівня сироваткового інтерлейкіна-10 (ІЛ-10) та імунного інтерферона (ІФН-γ) методом ELISA показала вірогідно значуще підвищення рівня ІФН-γ у жінок з ранніми репродуктивними втратами в порівнянні із репродуктивно здоровими жінками. Відстоюється теза щодо доцільності проведення комплексу цито- та імуногенетичних досліджень при ранніх репродуктивних втратах у жінок. Вважаємо, що однією з важливих проблем репродукції є проблема імунологічного забезпечення вагітності, де центральну роль відіграє генетично обумовлена рівновага між Th1- та Th2-цитокінами, порушення якої є однією з причин ранньої елімінації плоду.

РЕЗЮМЕ. Кариотипирование 366 супружеских (732 индивида) с привычным невынашиванием беременности обнаружило хромосомные аномалии у 4,09 % (30 случаев). У 2,05 % случаев это были реципрокные транслокации, у 0,82 % – робертсоновские транслокации. Количественные и структурные гоносомные аномалии выявлены у 0.55 %, а маркерные (дополнительные) хромосомы неизвестного происхождения составили 0,27 %. Риск ранних репродуктивных потерь у женщин после исключения цитогенетической компоненты повышается в три раза в случае присутствия у женщины генотипов SNP 1082GG, 592CC, 819CC гена IL-10 и 874АТ или 874АА генотипов гена IFN-γ. Детекция уровня сывороточного интерлейкина-10 (ІЛ-10) иммунного интерферона (ИФН-γ) методом
ELISA показала вероятно значимое повышение уровня ИФН-γ у женщин с привычным невынашиванием беременности по сравнению с контрольной группой репродуктивно здоровых женщин. Отстаивается тезис целесообразности проведения комплекса цито- и иммуногенетических исследований при ранних репродуктивных потерях у женщин. Считаем, что одной из важных проблем репродукции есть проблема иммунологического обеспечения беременности, где центральную роль играет генетически обусловленное равновесие между цитокинами Th1 и Th2, нарушение которого является одной из причин привычного невынашивания беременности.

Ключові слова: recurrent pregnancy loss, chromosomal anomalies, single nucleotide polymorphisms, IL-10 and IFN-γ

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 4, 44-50

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література