Цитологія і генетика 2014, том 48, № 5, 54-59
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Генетический полиморфизм локусов FUT1 и MUC4 в локальной популяции свиней украинской мясной породы

Сыровнев Г.И.

Днепропетровский государственный аграрный университет

В соответствии с данными ПЦР-ПДРФ анализа проб биоматериала свиней украинской мясной породы (тип селекции Днепропетровского сельскохозяйственного института) выявлены полиморфизмы в локусах FUT1 и MUC4, ассоциированные с устойчивостью животных к колибактериозу. Изучены особенности распределения аллелей и генотипов по исследуемым локусам в популяции в целом; среди производителей и маток основного стада; а также в создаваемой инбредной линии. Исследована структура генофонда популяции свиней по полиморфным локусам FUT1 и MUC4. Установлены распределения аллелей и генотипов среди семейств и линий, а также уровни филогенетической взаимосвязи между генеалогическими элементами популяции.

РЕЗЮМЕ. У відповідності з даними ПЛР–ПДРФ аналізу проб біоматеріалу свиней української м'ясної породи (тип селекції Дніпропетровського сільськогосподарського інституту) виявлено поліморфізми за локусами FUT1 і MUC4, що асоційовані зі стійкістю тварин до колібактеріозу. Встановлено особливості розподілу алелів і генотипів за досліджуваним локусами у популяції в цілому, серед плідників і маток основного стада, а також у створюваній інбредній лінії. Досліджено структуру генофонду популяції свиней за поліморфними локусами FUT1 і MUC4. Встановлено розподіл алелів та генотипів серед сімейств і ліній, а також рівні філогенетичного взаємозв'язку між генеалогічними елементами популяції.

Ключові слова: популяция, свиньи, полиморфизм, локус, FUT1, MUС4, семейство, линия
популяція, свині, поліморфізм, локус, FUT1, MUC4, родина, лінія

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 5, 54-59

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література