Цитологія і генетика 2014, том 48, № 1, 60-66
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 1, 49-54, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714010022

Молекулярно-генетичний поліморфізм клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу

Бавол А.В., Зінченко М.О., Дубровна О.В.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

За використання IRAP-методу проаналізовано рівень поліморфізму ділянок ДНК, фланкованих інвертованими LTR повторами ретротранспозону Cassandra, у клітинних ліній пшениці, резистентних до метаболітів збудника офіобольозу, в процесі добору на стійкість до осмотичного стресу та індукованих з них рослин-регенерантів. Виявлено відмінності у полінуклеотидних послідовностях ДНК за прямої та ступінчастої клітинної селекції. Оцінка рівня генетичної дивергенції показала, що калюси, отримані за прямої селекції, а також калюси на пізніх етапах ступінчастого добору є найбільш генетично віддаленими від вихідних форм (DNL = 0,4855), тобто за сублетальної дії селективного чинника спостерігаються найзначніші зміни в геномі досліджуваних об’єктів. На відміну від вихідних форм в спектрах продуктів ампліфікації ДНК калюсів та регенерантів виявлено новий амплікон довжиною близько 638 п.н., що може свідчити про активацію ретротранспозону Сassandra.

РЕЗЮМЕ. При использовании IRAP-метода проанализирован уровень полиморфизма участков ДНК, фланкиро-ванных инвертированными LTR повторами ретротранспозона Cassandra, у клеточных линий пшеницы, устойчивых к метаболитам возбудителя офиоболлеза, в процессе отбора на устойчивость к осмо-тическому стрессу и индуцированных из них растений-регенерантов. Выявлены различия в полинуклеотидных последовательностях ДНК при прямой и ступенчатой клеточной селекции. Оценка уровня генетической дивергенции показала, что каллусы, полученные при прямой селекции, а также каллусы на поздних этапах ступенчатого отбора наиболее генетически удалены от исходных форм (DNL = 0,4855), т.е. при действии сублетальной дозы селективного фактора наблюдаются наиболее значительные изменения в геноме исследуемых объектов. В отличие от исходных форм в спектрах продук-тов амплификации ДНК каллусов и регенерантов отмечено появление ампликона длиной около 638 п.н., что может свидетельствовать об активации ретро-транспозона Сassandra.

Ключові слова: RAP-аналіз, ретротранспозони, клітинна селекція, офіобольоз

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 1, 60-66

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 1, 49-54,
doi: 10.3103/S0095452714010022

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література