Цитологія і генетика 2014, том 48, № 3, 64-77
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 3, 189–202, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714030062

Основные пути репарации двойных разрывов ядерной геномной ДНК и взаимодействия между ними

Литвинов С.В.

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

Двойные разрывы ДНК, возникающие в результате метаболических клеточных процессов и под воздействием внешних факторов, представляют серьезную опасность для стабильности генома, но в клетках име-ются молекулярные механизмы для эффективной репарации повреждений такого типа. В обзоре рассматриваются два главных биохимических пути репарации двухцепочечных разрывов ДНК в эукариотических клетках – с участием негомологичного соединения концов цепей ДНК и гомологической рекомбинации между сестринскими хроматидами или хроматидами гомологичных хромосом. Многочисленные данные, полученные в последнее время на клетках различных эукариот, позволяют предположить сложное взаимодействие основных репарационных путей, что в норме облегчает эффективную репарацию и поддержание структурно-функциональной целостности генома, но в условиях воздействия генотоксических факторов может индуци-ровать повышенную геномную нестабильность.

РЕЗЮМЕ. Подвійні розриви ДНК, що виникають в результаті метаболічних клітинних процесів та під дією зовнішніх факторів, є серйозною загрозою стабільності геному, але в клітинах існують молекулярні механізми для ефективної репарації даного типу пош-коджень. В огляді розглядаються два головних біохімічних шляхи репарації дволанцюгових розривів ДНК в еукаріотичних клітинах – за участі негомологічного з’єднання кінців ланцюгів ДНК і гомологічної рекомбінації між сестринськими хроматидами або хроматидами гомологічних хромосом. Численні дані, отримані в останній час для клітин різних еукаріотів, дозволяють припустити складну взаємодію основних репараційних шляхів, що в нормі полегшує ефективну репарацію та підтримання структурно-функціональної цілісності геному, але в умовах впливу генотоксичних факторів може індукувати підвищену геномну нестабільність.

Ключові слова: двойные разрывы ДНК, репарация, нестабильность генома, взаимодействие путей репарации ДНК, негомологичное соединение концов ДНК, го-мологическая рекомбинация, альтернативный путь репарации двойных разрывов ДНК
подвійні розриви ДНК, репарація, нестабільність геному, взаємодія шляхів репарації ДНК, негомологічне поєднання кінців ДНК, гомологічна рекомбінація, альтернативний шлях репарації подвійних розривів ДНК

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 3, 64-77

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 3, 189–202,
doi: 10.3103/S0095452714030062

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF   Додаткові матеріали: 4830064s.pdf

Цитована література