Цитологія і генетика 2014, том 48, № 1, 67-82
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 1, 55-67, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714010083

Мережі генів регуляції вторинного метаболізму актиноміцетів: плейотропні регулятори

Рабик М.В., Осташ Б.О., Федоренко В.О.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Зроблено огляд сучасних досягнень в дослідженні та практичному застосуванні плейотропних генів, які регулюють продукцію антибіотиків у актиноміцетів. Розглянуто основні регуляторні механізми за участі таких генів, що виявлені у цих бактерій. Наведені в огляді приклади демонструють, що маніпулювання регуляторними системами, які впливають на синтез антибіотиків, є важливим напрямком метаболічної інженерії актиноміцетів. Крім того, вивчення цих генів є підґрунтям для розробки генно-інженерних підходів до активації «мовчазної» частини вторинного метаболому актиноміцетів, потенціал якого щодо продукції біологічно активних сполук значно перевищує той, що вивчено за допомогою традиційного скринінгу мікроорганізмів. Крім суто практичних завдань, дослідження плейотропних регуляторних генів дасть змогу краще зрозуміти шляхи еволюції складних регуляторних систем, що координують експресію генних оперонів, кластерів і регулонів, задіяних у контролі вторинного метаболізму та морфогенезу актиноміцетів.

РЕЗЮМЕ. Дан обзор современных достижений в исследовании и практическом применении плейотропных регуляторных генов продукции антибиотиков у актиномицетов. Рассмотрены основные регуляторные механизмы, обнаруженные у этих бактерий. Приведенные в обзоре примеры показывают, что манипулирование регуляторными системами, влияющими на син-тез антибиотиков, является важным направлением метаболической инженерии актиномицетов. Кроме того, изучение этих генов служит основой для разработки генно-инженерных подходов к активации «молчащей» части вторичного метаболома актино-мицетов, потенциал которого в продуцировании биологически активных соединений значительно превышает тот, который изучен при помощи традиционного скрининга микроорганизмов. Помимо чисто практических задач, исследование генов регуляции биосинтеза антибиотиков позволит лучше понять пути эволюции сложных регуляторных систем, координирующих экспрессию генных оперонов, кластеров и регулонов, участвующих в контроле вторичного метаболизма и морфогенеза актиномицетов.

Ключові слова: плейотропні регулятори, двокомпонентні сигнальні системи, вторинний метаболізм, γ-бутиролактони, Streptomyces.
плейотропные регуляторы, двухкомпонентные сигнальные системы, вторичный метаболизм, γ-бутиролактоны, Streptomyces

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 1, 67-82

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 1, 55-67,
doi: 10.3103/S0095452714010083

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література