Цитологія і генетика 2014, том 48, № 5, 72-83
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Значення Wnt/β-катенінового сигналінгу в ембріональному кардіогенезі, післянатальному формуванні та реконструкції міокарда

Півень О.О., Пальчевська О.Л., Лукаш Л.Л.

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ

РЕЗЮМЕ. Wnt/β-катениновый сигналинг играет важную и разноплановую роль в закладке, развитии и жизнедеятельности многих тканей позвоночных, в том числе и ткани сердца. Роль Wnt/β-катенинового сигналинга и β-катенина в процессах кардиогенеза и функционирования взрослого миокарда до конца не выяснена. В обзоре предпринята попытка обобщить данные современной литературы об участии этого сигнального пути в эмбриогенезе и посленатальном развитии сердца, а также в функционировании взрослого миокарда как в норме, так и при адаптации к стрессам, а также старении, что выражается в гипертрофии и перестройке сердечной мышцы. На основании экспериментальных и обзорных работ выдвинуто предположение о том, что Wnt/β-катениновый сигнальный путь задействован не только в контроле кардиогенеза, но и в процессах адаптации и реконструкции взрослого органа. Этот контроль имеет сложный и многоэтапный характер, а-β катенин – перспективный кандидат на роль мишени для разработки новых подходов к терапии патологий взрослого миокарда.

Wnt/β-катеніновий сигналінг відіграє важливу і різнопланову роль при закладанні, розвитку та життєдіяльності багатьох тканин хребетних, зокрема тканин серця. Роль Wnt/β-катенінового сигналінгу та β-катеніну в процесах кардіогенезу і функціонуванні дорослого міокарда остаточно не з’ясовано. Огляд є спробою узагальнити сучасні літературні дані про участь цього сигнального шляху в ембріогенезі та післянатальному розвитку серця, а також у функціонуванні дорослого міокарда як у нормі, так і при адаптації до стресів, старіння, що виражається в гіпертрофії та перебудові серцевого м’яза. На грунті експериментальних та оглядових робіт висунуто припущення, що Wnt/β-катеніновий сигнальний шлях залучений не лише до контролю процесів кардіогенезу, а й до процесів адаптації та реконструкції дорослого органу. Цей контроль має складний та багатостадійний характер, а β-катенін є перспективним кандидатом на роль мішені для розвитку нових підходів до терапії патологій дорослого міокарда.

Ключові слова: кардиогенез, дифференцировка, миокард, сигнальная регуляция, β-катенин, Wnt сигналлинг, патологии миокарда, гипертрофия, регенерация
кардіогенез, диференціювання, міокард, сигнальна регуляція, β-катенін, Wnt-сигналінг, патології міокарда, гіпертрофія, регенерація

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 5, 72-83

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література