Цитологія і генетика 2014, том 48, № 1, 3-9
Cytology and Genetics 2014, том 48, № 1, 1-6, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452714010095

Cтруктурна організація 5S рибосомної ДНК Rosa rugosa

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А.

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

З метою вивчення молекулярної організації ділянки геному, що кодує 5S рРНК у диплоїдного виду Rosa rugosa, клоновано та секвеновано декілька повторюваних одиниць 5S рДНК. Аналіз отриманих послідовностей показав наявність в геномі єдиного за довжиною повторюваної одиниці варіанта 5S рДНК, який містить інтактні промоторні елементи в міжгенному спейсері (МГС) й імовірно є транскрипційно активним. Знайдено також невелику кількість 5S рДНК-псевдогенів, у яких повністю втрачено МГС та частину кодуючої ділянки. Високий рівень подібності (від 93,7 до 97,5 %), виявлений при порівнянні послідовностей МГС мажорних варіантів 5S рДНК східноазійської R. rugosa та північноамериканської R. nitida, свідчить про відносно недавню дивергенцію цих видів.

РЕЗЮМЕ. С целью изучения молекулярной организации участка генома, кодирующего 5S рРНК у диплоидного вида Rosa rugosa, клонированы и секвенированы несколько повторяющихся единиц 5S рДНК. Анализ полученных последовательностей показал наличие в геноме единственной по длине повторяющейся единицы варианта 5S рДНК, который содержит интактные промоторные элементы в межгенном спейсере (МГС) и, вероятно, является транскрипционно активным. Обнаружено также ограниченное количест-во 5S рДНК-псевдогенов, у которых полностью ут-рачены МГС и часть кодирующего участка. Высокий уровень сходства (от 93,7 до 97,5 %), выявленный при сравнении МГС мажорных вариантов 5S рДНК восточноазиатской R. rugosa и североамериканской R. nitida, свидетельствует об относительно недавней дивергенции этих видов.

Ключові слова: 5S рДНК, молекулярная эволюция и филогения, Rosa
5S рДНК, молекулярна еволюція та філогенія, Rosa

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 1, 3-9

Current Issue
Cytology and Genetics
2014, том 48, № 1, 1-6,
doi: 10.3103/S0095452714010095

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література