Цитологія і генетика 2015, том 49, № 6, 13-20
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Влияние мутаций в генах waaL лигаз на подвижность и адаптацию к стрессу бактерий Yersinia enterocolitica 6471/76

Шевченко Ю.И., Шилина Ю.В., Позур В.К., Скурник М.

Исследовано влияние делеций генов лигаз waaLOS и waaLPS на синтез липополисахаридов (ЛПС), а также подвижность и стрессоустойчивость бактерий Yersinia enterocolitica 6471/76. Одиночные и двойные мутанты waaL созданы путем замещения в хромосоме бактерии аллелей дикого типа на мутантные аллели. Структурные особенности липополисахаридов созданных мутантов визуализировали с помощью гелей DOC-PAGE, окрашенных серебром, и иммуноблоттинга со специфическими к О-полисахариду и кору ЛПС моноклональными антителами. Подвижность бактерий оценивали по диаметру миграционной зоны. Стрес-соустойчивость бактерий анализировали по кривым роста бактерий в гипертонической cреде. Участие лигаз WaaL в формировании устойчивости к осмотическому давлению обнаружено только при делеции обоих генов лигаз. Двойные мутанты продемонстрировали резкое снижение подвижности, которая восстанавливалась после внесения одного из функционально активных генов лигаз. Таким образом, делеция обоих генов лигаз приводит к резкому снижению подвижности бактерий и повышению их чувствительности к гипертонической среде, что может косвенно характеризовать биологическую роль лигаз WaaL.

РЕЗЮМЕ. Одиничні і подвійні мутанти waaL створено заміщенням в хромосомі бактерій алелів дикого типу на мутантні алелі. Фенотипи мутантів аналізували за допомогою гелів DOC-PAGE, забарвлених сріблом, та імуноблотингу зі специфічними до О-полісахариду і кору моноклональними антитілами. Рухливість бактерій оцінювали за діаметром міграційної зони. Стресостійкість бактерій аналізували за кривими росту бактерій в гіпертонічному середовищі. Участь лігаз WaaL у формуванні стійкості до осмотичного стресу виявлено тільки при делеції обох генів лігаз. Подвійні мутанти YeO3_os_ps також продемонстрували різке зниження рухливості, яка відновлювалася після внесення функціонально активного гена однієї з лігаз. Таким чином, делеція обох генів лігаз призводить до різкого зниження рухливості бактерій і підвищення їхньої чутливості до гіпертонічного середовища, що може посередньо характеризувати біологічну роль лігаз WaaL ієрсиній.

Ключові слова: Yersinia enterocolitica, липополисахариды, лигазы WaaL, подвижность, осмотическое давление

Цитологія і генетика
2015, том 49, № 6, 13-20

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література