Цитологія і генетика 2015, том 49, № 3, 17-24
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Морфофункціональна характеристика клітин крові щурів при розвитку колоректального раку, індукованого 1,2-диметилгідразином

Бєлінська І.В., Линчак О.В., Рибальченко Т.В., Яблонська С.В., Бахуринська О.М., Рибальченко В.К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Після 20 тижнів експерименту диметилгідразин-індукованого колоректального канцерогенезу у щурів спостерігається зменшення в еритроциті середнього вмісту гемоглобіну (МСН) та середньої концентрації гемоглобіну (МСНС) на фоні істотного збільшення кількості ретикулоцитів та непрямого білірубіну в крові, що свідчить про гемоліз еритроцитів під впливом диметилгідразину (ДМГ) в процесі розвитку пухлин. Спостерігається незначне збільшення кількості моноцитів і тромбоцитів та істотне – еозинофільних гранулоцитів. Після 26 тижнів експерименту (6 тижнів після відміни ДМГ) відбувається зменшення концентрації гемоглобіну в крові, кількості еритроцитів, незначне збіль-шення кількості моноцитів та істотне збільшення кількості тромбоцитів в крові щурів. Оскільки анемія та тромбоцитоз супроводжують розвиток пухлин в організмі людей, на моделі ДМГ-індукованого колоректального канцерогенезу можна вивчати не тільки канцерогенез і нові протипухлинні препарати, а й розробляти алгоритми корекції пухлин-асоційованих змін кровотворної системи.

РЕЗЮМЕ. После 20 недель эксперимента диметилгидразин-индуцированного колоректального канцерогенеза у крыс выявлено уменьшение среднего содержания гемоглобина и средней концентрации гемоглобина в эритроците на фоне значительного увеличения количества ретикулоцитов в крови и непрямого билирубина, что свидетельствует о гемолизе эритроцитов под воздействием диметилгидразина (ДМГ) в процессе развития опухолей. Наблюдается тенденция к незначительному увеличению количества моноцитов и тромбоцитов, а также существенное увеличение эозинофильных гранулоцитов. После 26 недель эксперимента (6 недель после отмены ДМГ) уменьшаются концентрация гемоглобина в крови, количество эритроцитов, увеличивается количество тромбоцитов и сохраняется тенденция к увеличению моноцитов в крови. Поскольку анемия и тромбоцитоз сопровождают развитие опухолей в организме человека, на модели ДМГ-индуцированного колоректального канцерогенеза можно изучать не только канцерогенез и новые противоопухолевые препараты, но и разрабатывать алгоритмы коррекции опухоль-ассоциированных изменений кроветворной системы.

Ключові слова: ДМГ-індукований колоректальний канцерогенез, еритроцити, ретикулоцити, лейкоцити, тромбоцити,
ДМГ-индуцированный колоректальный канцерогенез, эритроциты, ретикулоциты, лейкоциты, тромбоциты

Цитологія і генетика
2015, том 49, № 3, 17-24

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література