ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Генетическая дифференциация пород свиней по десяти локусам количественных признаков

Балацкий В.Н., Саенко А.М., Пина Р.Н., Буслик Т.В., Гиболенко Е.С.

Оригінальна работа 
Проведен анализ генетической структуры 11 пород и типов свиней разного происхождения и направления продуктивности по десяти локусам количественных признаков: RYR1, GH, IGF2, CTSL, CTSS, CTSB, CTSK, MC4R, ESR1 и PRLR. Полученные результаты дают основание полагать, что уникальность генетической структуры пород в определенной степени связана с особенностями аллельной структуры ряда исследованных локусов. Так, породы разного направления продуктивности существенно отличаются по таким QTL, как RYR1, MC4R, ESR1 и IGF2. Однако по локусам CTSB, CTSL, CTSK, CTSS и PRLR в большинстве из исследованных пород обнаруживается сходное распределение аллелей. Существенная межпородная и внутрипородная генетическая дифференциация по этим локусам отсутствует. Исключением является крупная черная порода по локусу CTSB и украинская степная рябая по локусу CTSL. Предполагается, что особенности аллельной структуры некоторых из исследованных локусов больше связаны с происхождением пород, чем с селекцией по признакам продуктивности. Установлены генетические дистанции между породами и типами, на основании которых построена дендрограмма генетических взаимоотношений, на которой прослеживается группирование пород как в связи с направлением продуктивности, так и их происхождением.

РЕЗЮМЕ. Проведено аналіз генетичної структури 11 порід та типів свиней різного походження і напрямку продуктивності за десятьма локусами кількісних ознак: RYR1, GH, IGF2, CTSL, CTSS, CTSB, CTSK, MC4R, ESR1 та PRLR. Отримані результати дають підставу вважати, що унікальність генетичної структури кожної з порід в певній мірі визначається особливостями алельної структури ряда з досліджених локусів. Так, породи різного напряму продуктивності істотно від-різнялися за такими QTL, як RYR1, MC4R, ESR1 та IGF2. Однак за локусами CTSB, CTSL, CTSK, CTSS та PRLR у більшості з досліджених порід виявлено подібний розподіл алелів; суттєва міжпородна і внутрішньопородна генетична диференціація за цими локусами відсутня. Виключенням є велика чорна порода за локусом CTSB і українська степова ряба за локусом CTSL. Можна припустити також, що особливості алельної структури деяких з досліджених локусів більше пов’язані з походженням порід, ніж з селекцією за ознаками продуктивності. Це відноситься, наприклад, до гена гормону росту, використання якого в маркерній селекції, вочевидь, може бути ефективним тільки в окремих популяціях. Встановлено генетичні відстані між породами і типами, на основі яких побудовано дендрограму генетичних взаємовідносин, на якій простежується групування порід як у зв’язку з напрямком продуктивності, так і їх походженням.

Ключові слова: локусы количественных признаков, генетическая структура, генетическая дифференциация, породы свиней, дендрограмма генетических взаимоотношений

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 5, C. 26-37

 • Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины, Полтава
 • Университет Ллейды, Испания

  E-mail: vnbalatsky gmail.com

  Балацкий В.Н., Саенко А.М., Пина Р.Н., Буслик Т.В., Гиболенко Е.С. Генетическая дифференциация пород свиней по десяти локусам количественных признаков, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 5, C. 26-37.

  В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
  V. N. Balatsky, A. M. Saienko, R. N. Pena, T. V. Buslyk, O. S. Gibolenko Genetic diversity of pig breeds on ten production quantitative traits loci, Cytol Genet., 2015, vol. 49, no. 5, pp. 299-307
  DOI: 10.3103/S0095452715050023


 • Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 31.01.23