ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Баланс ДНК у хромосомах стовбурових клітин людини лінії 4BL

Акопян Г.Р., Кушнірук В.О., Микитенко Д.О., Гулеюк Н.Л., Кременська Ю., Лукаш Л.Л.

Оригінальна работа 
У попередніх цитогенетичних дослідженнях нової клітинної лінії людини 4BL на час досягнення 205-го пасажу охарактеризовано плоїдність хромосомного набору і деякі регулярні структурні перебудови. З метою вивчення природи регулярної моносомії окремих гомологічних пар застосовано методи array CGH і FISH. Структурні перебудови виявлено в усіх хромосомних парах, які відзначились моносомією за даними класичного цитогенетичного аналізу. Найбільшими виявились зміни у хромосомах 2, 4, 10, 13 і 17. Вірогідною причиною моносомії хромосомних пар 4, 10, 13 і 17 є масивна втрата генетичного матеріалу. Моносомія другої пари хромосом зумовлена суттєвою трансформацією одного з гомологів по типу множинних дуплікацій та утворення деривату der(2)t(2;?)(q21;?). Завдяки застосуванню arry CGH вдалося конкретизувати ділянки структурних перебудов у хромосомах 2, 4, 10, 13 і 17, що дозволяє провести більш точну ідентифікацію за допомогою багатоколірної FISH. Отримані результати підтверджують гіпотезу щодо скоординованого виникнення делецій і дуплікацій та їх стабілізуючого впливу на трансформовані хромосоми.

РЕЗЮМЕ. В предыдущих цитогенетических исследованиях новой клеточной линии человека 4BL на 205-м пассаже охарактеризованы плоидность хромосомного набора и регулярные структурные перестройки. С целью изучения регулярной моносомии отдельных хромосом использовали методы array CGH и FISH. Структурные перестройки обнаружены во всех хромосомных парах, которые характеризовались моносомией по результатам классического цитогенетического анализа. Вероятной причиной моносомии хромосомных пар 4, 10, 13 и 17 является значительная потеря генетического материала. Моносомия второй пары хромосом обусловлена существенной трансформацией одного из гомологов по типу множественных дупликаций с образованием деривата der(2)t(2;?)(q21;?). С использованием arrу CGH удалось конкретизировать участки структурных перестроек в хромосомах 2, 4, 10, 13 и 17, что позволило провести их уточняющую идентификацию с помощью многоцветной FISH. Полученные результаты подтверждают гипотезу о координированном возникновении делеций и дупликаций и их стабилизирующем влиянии на трансформированные хромосомы.

Ключові слова: стволовая клеточная линия in vitro, структурные аберрации хромосом, баланс ДНК, FISH, array CGH
лінія стовбурових клітин in vitro, структурні аберації хромосом, баланс ДНК, FISH, array CGH

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 4, C. 79-89

  • Інститут спадкової патології НАМН України, Львів
  • Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ
  • Клініка репродуктивної медицини «Надія», Київ
  • Університет Жешовский, Польша

E-mail: kushniruk_v_o ukr.net

Акопян Г.Р., Кушнірук В.О., Микитенко Д.О., Гулеюк Н.Л., Кременська Ю., Лукаш Л.Л. Баланс ДНК у хромосомах стовбурових клітин людини лінії 4BL, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 4, C. 79-89.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
H. R. Akopyan, V. O. Kushniruk, D. O. Mykytenko, N. L. Huleuk, Yu. Kremenskaya, L. L. Lukash Chromosomal DNA balance in human stem cell line 4BL, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 4, pp. 257–266
DOI: 10.3103/S0095452716040022


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23