ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Комплексна характеристика культивованих in vitro рослин Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом

Навроцька Д.О., Андрєєв І.О., Парнікоза І.Ю., Спірідонова К.В., Пороннік О.О., Мірюта Н.Ю., Мирюта Г.Ю., Загричук О.М., Дробик Н.М., Кунах В.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. У растений D. antarctica E. Desv., культивируемых in vitro, проанализированы число хромосом, длина листа и эффективность каллусогенеза. Большинство изученных генотипов имели типичный диплоидный набор хромосом. В то же время гипотриплоид и генотип с дополнительными В-хромосомами харак-теризовались миксоплоидией, обусловленной наличием значительной доли (до 15–25 %) анеуплоидных клеток. Методом ISSR и IRAP-ПЦР показано, что генетические дистанции между растениями по Жаккарду были в пределах 0,1803–0,0323, при этом отличия между образцами с нетипичным кариотипом и диплоидами не превышали отличия в группе диплоидов. Охарактеризован полиморфизм растений по длине листа и ростовым параметрам. Растения с разным числом хромосом отличались по длине листа и эффективности каллусообразования. Полученные данные указывают на существование связи между числом хромосом, исследованными морфометрическими параметрами и эффективностью каллусообразования у проанализированных растений D. antarctica. Молекулярно-генетические различия между растениями с разным числом хромосом по изученным ПЦР-маркерам были сопоставимы с диплоидными образцами.

Рослини D. antarctica E. Desv., культивовані in vitro, проаналізовано за числом хромосом, довжиною листків, ростовими характеристиками та здатністю до калюсоутворення. Більшість досліджених генотипів мали типовий диплоїдний набір хромосом. Водночас гіпотриплоїд та генотип з додатковими В-хромосомами характеризувалися міксоплоїдією, зумовленою наявністю значної частки (до 15–25 %) анеуплоїдних клітин. Методом ISSR- та IRAP-ПЛР показано, що генетичні дистанції між рослинами за Жаккардом були у межах 0,1803–0,0323, причому відмінності між зразками з нетиповим каріотипом та диплоїдами не перевищували відмінності всередині групи диплоїдів. Рослини з різним числом хромосом відрізнялися за довжиною листка та ефективністю калюсоутворення. Отримані дані вказують на існування зв’язку між числом хромосом, дослідженими морфометричними параметрами та ефективністю калюсоутворення у проаналізованих рослин D. antarctica. Молекулярно-генетичні відмінності між рослинами з різним числом хромосом не перевищували відмінності між диплоїдними зразками.

Ключові слова: Deschampsia antarctica E. Desv., длина листа, эффективность каллусогенеза, хромосомное число, ISSR-ПЛР, IRAP-ПЛР
Deschampsia antarctica E. Desv., довжина листка, ефективність калюсогенезу, хромосомне число, ISSR-ПЛР, IRAP-ПЛР

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 6, C. 12-21

  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

E-mail: kunakh imbg.org.ua

Навроцька Д.О., Андрєєв І.О., Парнікоза І.Ю., Спірідонова К.В., Пороннік О.О., Мірюта Н.Ю., Мирюта Г.Ю., Загричук О.М., Дробик Н.М., Кунах В.А. Комплексна характеристика культивованих in vitro рослин Deschampsia antarctica E. Desv. з різним числом хромосом, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 6, C. 12-21.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 04.10.23