ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Гетерологічна експресія генів lndYR та wblAgh у продуцентах антрациклінових антибіотиків Streptomyces nogalater Lv65, S. echinatus DSM40730 та S. peucetius subsp. caesius ATCC27952

Климишин Д.О., Німець О.Я., Стефанишин О.М., Федоренко В.О.

Оригінальна работа 
Штами актиноміцетів Streptomyces nogalater Lv65, S. echinatus DSM40730 та S. peucetius subsp. caesius ATCC27952 є продуцентами антрациклінових антибіотиків ногаламіцину, аранціаміцину та доксорубіцину відповідно. У роботі вивчено вплив експресії плейотропних регуляторних генів lndYR і wblAgh на вторинний метаболізм та морфогенез цих бактерій. У досліджуваних стрептоміцетах введення регуляторів в складі реплікативних плазмід призводить до зниження синтезу антрациклінів, а експресія lndYR у клітинах S. peucetius subsp. caesius ATCC27952 пригнічує споруляцію продуцента доксорубіцину, що свідчить про наявність їхніх гомологів у геномах. Ідентифікація цих генів з метою подальшої спрямованої інактивації може бути успішним інструментом для одержання штамів з підвищеним рівнем синтезу клінічно важливих сполук, а також дозволить встановити окремі етапи регуляції вторинного метаболізму антрациклінових антибіотиків.

РЕЗЮМЕ. Штаммы актиномицетов Streptomyces nogalater Lv65, S. echinatus DSM40730 и S. peucetius subsp. caesius ATCC27952 являются продуцентами антрациклиновых антибиотиков ногаламицина, аранциамицина и доксорубицина соответственно. В работе изучено влияние экспрессии генов lndYR и wblAgh на вторичный метаболизм и морфогенез этих бактерий. В исследуемых стрептомицетах введение регуляторов в составе репликативных плазмид приводит к снижению синтеза антрациклинов, а экспрессия lndYR в клетках S. peucetius subsp. caesius ATCC27952 угнетает споруляцию продуцента доксорубицина, что указывает на наличие их гомологов в геномах. Идентификация этих генов с целью дальнейшей направленной инактивации может быть успешным инструментом для получения штаммов с повышенным уровнем синтеза клинически важных соединений, а также позволит установить отдельные этапы регуляции вторичного метаболизма антрациклиновых антибиотиков.

Ключові слова: антрациклінові антибіотики, біосинтез, вторинний метаболізм, регуляторні гени

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 4, C. 3-8

  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Інститут біології тварин НААН України, Львів

E-mail: dedima rambler.ru

Климишин Д.О., Німець О.Я., Стефанишин О.М., Федоренко В.О. Гетерологічна експресія генів lndYR та wblAgh у продуцентах антрациклінових антибіотиків Streptomyces nogalater Lv65, S. echinatus DSM40730 та S. peucetius subsp. caesius ATCC27952, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 4, C. 3-8.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 24.09.23