Цитологія і генетика 2022, том 56, № 1, 3-12
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Вплив високо-вуглеводної та високо-ліпідної дієт на ферментативну ланку антиоксидантного захисту та рівень окисно модифікованих протеїнів і ліпідів у еритроцитах щурів

Нагалєвська М.Р., Петрин Т.С., Сибірна Н.О.

  • Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, Львів, 79005, Україна

Досліджено вплив високо-ліпідної та високо-вуглеводної дієт, як індукторів розвитку метаболічного синд-рому, на прооксидантно-антиоксидантний стан еритроцитів щурів. Окисне пошкодження клітинних компонентів оцінювали за вмістом ТБК-позитивних продуктів, а також продуктів окисної модифікації білків нейтрального та основного характеру. Антиоксидантний потенціал еритроцитів визначали за активністю супероксиддисмутази, каталази та глутатіонперок сидази. Встановлено, що маніпуляції з дієтами, зокрема високо-ліпідна дієта у якій додатковим джерелом ліпідів слугувала оливкова олія та високо-вуглеводна дієта, що передбачала споживання тваринами 1-вого розчину фруктози, призводять до розвитку оксидативного стресу в еритроцитах щурів. Показано, що 28-добова високо-ліпідна дієта не супроводжується достовірними змінами вмісту ТБК-позитивних продуктів та продуктів окисної модифікації білків, проте характеризується достовірним зниженням каталазної та глутатіонпероксидазної активностей у гемолізатах еритроцитів. Більш тривалий вплив високо-ліпідної дієти (42 доби) супроводжується зростанням вмісту ТБК-позитивних продуктів на фоні зниженої супероксиддисмутазної та каталазної активностей. При застосуванні фруктози впродовж 28 діб для індукції метаболічного синдрому не встановлено достовірних змін вмісту продуктів окисної модифікації ліпідів та білків. Натомість більш тривала дія високо-вуглеводної дієти (42 доби) супроводжується зростанням вмісту ТБК-позитивних продуктів. Застосування фруктози протягом 28 діб зумовлює зниження активності супероксиддисмутази, каталази та глутатіонпероксидази. Аналогічна тенденція до зниження активності досліджуваних ферментів була продемонстрована і при споживанні тваринами фруктози протягом 42 діб. Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що оцінка редокс-балансу еритроцитів за метаболічного синдрому є раціональним та зручним методом дослідження прооксидантно-антиоксидантного стану організму.

Ключові слова: метаболічний синдром, еритроцити, антиоксидантна система

Цитологія і генетика
2022, том 56, № 1, 3-12

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література