TSitologiya i Genetika 1987, vol. 21, no. 1, 75-76
Cytology and Genetics , vol. , no. , , doi: https://www.doi.org/

Mikhail Vasilievich Lomonosov (1711-1765)

Kokhanova L. L.

Keywords:

TSitologiya i Genetika
1987, vol. 21, no. 1, 75-76

Current Issue
Cytology and Genetics
, vol. , no. , ,
doi:

Full text and supplemented materials

References