TSitologiya i Genetika 2002, vol. 36, no. 5, 81
Cytology and Genetics , vol. , no. , , doi: https://www.doi.org/

The Review of "Explanatory dictionary of medical-genetic" by V.V. Nastyukova, V.I. Glazko

Barilyak I.R., Kovalchuk L.E., Skiban G.V.

Keywords:

TSitologiya i Genetika
2002, vol. 36, no. 5, 81

Current Issue
Cytology and Genetics
, vol. , no. , ,
doi:

Full text and supplemented materials

References