Цитологія і генетика 2014, том 48, № 6, 3-10
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Генетична трансформація моху Ceratodon purpureus за допомогою нових полікатіонних носіїв ДНК

Фінюк Н.С., Чапля А.Є., Мітіна Н.Є., Бойко Н.М., Лобачевська О.В., М'ягкота О.C., Ємець А.І., Блюм Я.Б., Заіченко О.С., Стойка Р.С.

  • Інститут біології клітини НАН України, Львів
  • Інститут екології Карпат НАН України, Львів
  • Національний університет «Львівська політехніка», Львів
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

Масштаби використання генної інженерії з метою покращення біологічних властивостей різноманітних організмів постійно зростають. Для доставки генетичного матеріалу в клітини-мішені застосовують як вірусні, так і невірусні носії. Серед останніх найбільш перспективними вважають полімерні матеріали природного і синтетичного походження. Такі полімери проявили високу ефективність у доставці ДНК в клітини тварин, проте рослинні клітини виявилися малочутливими до їхньої дії. Нами описано метод генетичної трансформації протопластів моху Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., що базується на використанні нових поверхнево-активних полімерних носіїв контрольованої довжини та заряду, які містять ланцюги диметиламіноетилметакрилату. Цей метод дозволяє одержати більше транзієнтних і стабільних трансформантів моху із розрахунку на мікрограм ДНК порівняно з відомим протоколом із використанням поліетиленгліколю. Він є більш простим і зручним у ви-користанні, а також дешевшим, ніж метод «генної гармати». Розглядаються перспективи подальшого вдосконалення структури і функціональних характеристик нових носіїв для доставки генетичного матеріалу в клітини рослин.

Масштабы использования генной инженерии с целью улучшения биологических свойств различных организмов постоянно растут. Для доставки генетического материала в клетки-мишени применяют как вирусные, так и невирусные носители. Среди последних наиболее перспективными считаются наноразмерные полимерные материалы природного и синтетического происхождения. Такие полимеры проявили высокую эффективность в доставке ДНК в клетки животных, однако растительные клетки оказались малочувствительными к их действию. Описанный нами метод генетической трансформации протопластов мха Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. основан на использовании новых поверхностно-активных полимерных носителей контролируемой длины и заряда, содержащих цепи полиДМАЕМ. Этот метод позволяет получить больше транзиентных и стабильных трансформантов мха из расчета на микрограмм плазмидной ДНК по сравнению с известным протоколом, который базируется на использовании полиэтиленгликоля. Метод является простым, более удобным и дешевым, чем метод «генной пушки». Рассматриваются перспективы дальнейшего совершенствования структуры и функциональных характеристик новых носителей для доставки генетического материала в клетки растений.

Ключові слова: генетическая трансформация протопластов, поликатионные носители ДНК, мох Ceratodon purpureus
генетична трансформація протопластів, полікатіонні носії ДНК, мох Ceratodon purpureus

Цитологія і генетика
2014, том 48, № 6, 3-10

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література