ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Does the pattern of clonal evolution in the karyotype of patients with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes depend on the type of the primary chromosomal aberrations?

Angelova S., Spassov B., Nikolova V., Christov I., Tzvetkov N., Simeonova M.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Цель исследования – установить, определяет ли вид первоначальной хромосомной аберрации (ХА) в кариотипе больных с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) или миелодиспластическими синдромами (МДС) способ и темп их развития. Цитогенетический анализ по стандартным методикам сделан 248 новодиагностированным больным ОМЛ и 105 – с МДС. Признаки клональной эволюции кариотипа (КЭК) установлены у 40 % (51 из 128) больных ОМЛ и 47,5 % (19 из 40) больных с МДС, имеющих ХА в кариотипе. Наиболее частые ХА – инициаторы КЭК у 28 больных с комплексным кариотипом – это несбалансированные перестройки в районах 5q, 7q, 11q, 3q и моносомии 5 и 7. Первая модель КЭК построена для этих ХА. Для второй модели избраны самые частые инициирующие анеуплоидии (+8, +11, +21, –Y), для третьей – сбалансированные ХА. Ус-тановлена статистически достоверная разница между паттерном распределения кариотипов в различных стадиях развития у больных первой группы и двух других (р < 0,001). Не обнаружено статистически достоверной разницы между паттернами раcпределения во второй и третьей группах ХА (р > 0,5).

РЕЗЮМЕ. Мета дослідження – з’ясувати, чи визначає тип первинної хромосомної аберації (ХА) каріотипу пацієнтів з гострою мієлоїдною лейкемією (ГМЛ (або мієлодиспластичним синдромом (МДС) спосіб та темп перетворення каріотипу. Стандартний цитогенетичний аналіз було проведено 248 пацієнтам з ГМЛ та 105 – з МДС під час діагностики. Ознаки клональної еволюції каріотипу (КЕК) виявлені у 40% (51 з 128) хворих на ГМЛ та 47,5 % (19 з 40) хворих на МДС, які мали ХА в каріотипі. Першою була створена модель для найпоширенішого типу ХА, які ініціювали КЕК у 28 хворих із комплексним каріотипом. Цими ХА були незбалансовані перебудови в ділянках 5q, 7q, 11q, 3q, а також моносомії за п’ятою та сьомою хромосомами. Наступна модель КЕК була створена для найпоширеніших анеуплоїдій (+8, +11, +21, –Y), в той час як третя модель стосувалась збалансованих ХА. Встановлено статистично достовірну різницю в розподілі каріотипів на різних стадіях розвитку між першою групою хворих та двома іншими (р < 0,001). Не виявлено достовірної різниці між патернами розподілу для другої та третьої груп ХА (р > 0,5).

Ключові слова: clonal evolution, karyotype, acute myeloid leukemia, myelodysplastic syndromes

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 4, C. 17-24

  • National Specialized Hospital for Active Therapy of Hematological Diseases, Sofia, Bulgaria
  • Medical University Hospital, Pleven, Bulgaria

E-mail: sv_angelru abv.bg

Angelova S., Spassov B., Nikolova V., Christov I., Tzvetkov N., Simeonova M. Does the pattern of clonal evolution in the karyotype of patients with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes depend on the type of the primary chromosomal aberrations?, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 4, C. 17-24.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. Angelova, B. Spassov, V. Nikolova, I. Christov, N. Tzvetkov, M. Simeonova Does the pattern of clonal evolution in the karyotype of patients with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes depend on the type of the primary chromosomal aberrations?, Cytol Genet., 2015, vol. 49, no. 4, pp. 226–231
DOI: 10.3103/S0095452715040027


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 31.01.23