ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Імунорегуляторні ефекти вітаміну D3 за експериментального цукрового діабету 1­го типу

Лабудзинський Д.О., Манойлов К.Ю., Шиманський І.О., Великий М.М.

Оригінальна работа 
Механізм асоційованих з розвитком цукрового діабету порушень функції клітинної ланки імунного захисту та їх регулювання вітаміном D3 залишається на сьогодні недостатньо з’ясованим. Робота присвячена вивченню особливостей функціонування Т-клітинної ланки імунного захисту та гуморальної відповіді при штучній імунізації за експериментального цукрового діабету та при довготривалому введенні вітаміну D3. Встановлено, що хронічна гіперглікемія за цукрового діабету викликає зниження в 2,3 рази вмісту 25ОНD3 у сироватці – основного маркера-попередника гормонально активних форм вітаміну D3. Розвиток вітамін D3-дефіцитного стану супроводжується порушенням проліферативної активності Т-лімфоцитів, зміною співвідношення регуляторної (CD4+-позитивні лімфоцити) та цитотоксичної (CD8+-позитивні лімфоцити) субпопуляцій. У загальних лізатах Т-лімфоцитів селезінки встановлено зростання вмісту фосфорильованої субодиниці p65 ядерного фактора κB та посилення її транслокації до ядра. Окрім цього було показано інтенсифікацію гуморальної відповіді IgG на перитоніальне введення рекомбінантної субодиниці В дифтерійного токсину. Виявлені порушення клітинної ланки імунної системи супроводжуються посиленням процесів апоптичної загибелі спленоцитів, детектованої за здатністю мітки Annexin V-GFP зв`язуватися із фосфотидилсерином, який при апоптозі експонується на зовнішній стороні плазмалеми. Тривале введення (протягом 2 місяців) вітаміну D3 у дозі 20 МО діабетичним тваринам сприяло нормалізації проліферативної активності та співвідношення Т-клітинних субпопуляцій, зменшенню вмісту фосфорильованої субодиниці NF-κB – p65 та збалансованій секреції IgG проти штучного антигена. Ці зміни супроводжувались зменшенням кількості апоптичних подій у цільній популяції спленоцитів. Результати роботи свідчать про вагому роль вітаміну D3 у регулюванні функцій імунної системи за цукрового діабету 1-го типу.

РЕЗЮМЕ. Механизм ассоциированных с развитием сахарного диабета нарушений функции клеточного звена иммунитета и ее регулирование витамином D3 остается на сегодняшний день недостаточно изученным. Работа посвящена исследованию особенностей функционирования Т-клеточного звена иммунитета и гуморального ответа при искусственной иммунизации в условиях экспериментального сахарного диабета и при длительном введении витамина D3. Установлено, что хроническая гипергликемия при сахарном диабете вызывает понижение в 2,3 раза содержания 25ОНD3 активного метаболита в сиворотке крови. Развитие витамин D3 дефицитного состояния сопровождается нарушением пролиферативной активности Т-лимфоцитов, изменение соотношения регулирующей (CD4+-позитивные лимфоциты) и цитотоксической (CD4+-позитивные лимфоциты) субпопуляций. В цельных лизатах Т-лимфоцитов селезенки отмечено возрастание содержания фосфорилированной субъединицы p65 ядерного фактора κB и усиление ее транслокации в ядро. Кроме того, показана интенсификация гуморального ответа IgG вследствие перитониальной иммунизации рекомбинантной субъединицей В дифтерийного токсина. Обнаруженные нарушения клеточного звена иммунной системы сопровождались усилением апоптической гибели спленоцитов, детектируемой по свойству метки Annexin V-GFP связываться с фосфотидилсерином, экспозиция которого на внешней стороне плазмалемы наблюдается при апоптозе клеток. Продолжительное введение (в течение двух месяцев) витамина D3 в дозе 20 МЕ диабетическим животным способствовало нормализации пролиферативной активности и соотношения Т-клеточных субпопуляций, уменьшению уровня образования фосфорилированной субъединицы NF-κB – р65 и сбалансированной секреции IgG при иммунизации рекомбинантным антигеном. Эти изменения сопровождались уменьшением уровня апоптических событий в цельной популяции спленоцитов. Результаты работы свидетельствуют о существенной роли витамина D3 в регулировании функций иммунной системы при сахарном диабете 1-го типа.

Ключові слова: витамин D3, 25OHD3, экспериментальный сахарный диабет 1 типа, Т- и В-лимфоциты, субъеденица p65 NF-κB
вітамін D3, 25OHD3, експериментальний цукровий діабет 1-го типу, Т- і В-лімфоцити, субодиниця p65 NF-κB

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 4, C. 38-49

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

E-mail: konsument3 gmail.com

Лабудзинський Д.О., Манойлов К.Ю., Шиманський І.О., Великий М.М. Імунорегуляторні ефекти вітаміну D3 за експериментального цукрового діабету 1­го типу, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 4, C. 38-49.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
D. O. Labudzynskyi, K. U. Manoylov, I. O. Shymanskyy, M. M. Veliky Immunoregulatory effects of vitamin D3 in experimentally induced type 1 diabetes, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 4, pp. 231–240
DOI: 10.3103/S0095452716040071


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23