ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Особливості генетичної мінливості собак породи французький бульдог за мікросателітними локусами

Дзіцюк В.В., Круглик С.Г., Спиридонов В.Г.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Проведена оценка генетической изменчивости микропопуляции собак породы французский бульдог по микросателлитным маркерам PEZ1, PEZ3, PEZ6, PEZ8, FHC 2010, FHC 2054 с панели, рекомендованной Международным обществом генетики животных (International Society for Animal Genetics – ISAG). Приведена характеристика каждого исследованного локуса по числу и размеру аллелей, количеству аллелей на локус и эффективному числу аллелей, индексу полиморфности, ожидаемой и фактической гетерозиготности, индексу фиксации Райта. Выявлен дефицит гетерозиготных генотипов в исследованной микропопуляции, что свидетельствует о наличии в ней инбридинга. Проведен анализ взаимосвязи между степенью гомозиготности по шести микросателлитным локусам и степенью инбридинга животных. Полученные результаты дают основание считать, что с повышением коэффициента инбридинга у исследованных особей наблюдается тенденция к увеличению доли гомозиготных локусов.

Проведено оцінку генетичної мінливості мікропопуляції собак породи французький бульдог за мікросателітними маркерами PEZ1, PEZ3, PEZ6, PEZ8, FHC2010, FHC2054 із панелі, рекомендованої Міжнародним товариством генетики тварин. Наведено характеристики кожного дослідженого локусу за кількістю і розміром алелів, числом алелів на локус, ефективним числом алелів, індексом поліморфності, очікуваною і фактичною гетерозиготністю, індексом фіксації Райта. Встановлено дефіцит гетерозиготних генотипів у дослідженій мікропопуляції, що є свідченням наявності в ній інбридингу. Проведено аналіз взаємозв’язку між ступенем гомозиготності за шістьма мікросателіт-ними локусами і ступенем інбридингу тварин. Отримані результати дають підставу вважати, що з підвищенням коефіцієнта інбридингу у досліджених особин спостерігається тенденція до збільшення частки гомозиготних локусів.

Ключові слова: микросателлиты, генетическая изменчивость, гетерозиготность, гомозиготность, коэффициент инбридинга, порода собак французский бульдог
мікросателіти, генетична мінливість, гетерозиготність, гомозиготність, коефіцієнт інбридингу, порода собак французький бульдог

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 4, C. 69-74

  • Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН України, с. Чубинське, Київська обл.
  • Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК, Київ

E-mail: dzitsiuk yandex.ua

Дзіцюк В.В., Круглик С.Г., Спиридонов В.Г. Особливості генетичної мінливості собак породи французький бульдог за мікросателітними локусами, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 4, C. 69-74.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.12.23