Цитологія і генетика 2012, том 46, № 1, 55-61
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Збереження паренхімальних та стромальних попередників при кріоконсервуванні фетальної печінки людини

Шаблій В.А., Кучма М.Д., Кирик В.М., Лобинцева Г.С.

  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Інститут клітинної терапії, Київ
  • ДП «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», Київ

Показано присутність життєздатної популяції гепатобластів, епітеліальних бластних, ендотеліальних та мезенхімальних клітин в кріоконсервованій суспензії клітин фетальної печінки (ФП) людини. Виявлено епітеліально-мезенхімальну трансформацію гепатобластів у культурі клітин. Показано можливість використання раніше розробленого режиму кріоконсервування гемопоетичних клітин ФП першого триместру гестації для збереження гетерогенної популяції паренхімних та стромальних клітин.

В.А. Шаблий, М.Д .Кучма ,В.М .Кирик ,Г.С. Лобинцева СОХРАНЕНИЕ ПАРЕНХИМАЛЬНЫХ И СТРОМАЛЬНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ПРИ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИИ ФЕТАЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА

В работе показано присутствие жизнеспособной популяции гепатобластов, эпителиальных бластных, эндотелиальных и мезенхимальных клеток в крио-консервированной суспензии клеток фетальной печени) ФП) человека. Установлено, что в культуре клеток проходит эпителиально-мезенхимальная трансформация гепатобластов. Показана возможность использования ранее разработанного режима криоконсервирования гемопоэтических клеток ФП первого триместра гестации для сохранения гетерогенной популяции паренхимных и стромальных клеток.

Ключові слова: гемопоэтические стволовые клетки, эндотелиальные прогениторные клетки, мезенхимальные стволовые клетки, трансдифференциация, слияния клеток; гемопоетичні стовбурові клітини, ендотеліальні прогеніторні клітини, мезенхімальні стовбурові клітини, трансдиференціювання, злиття клітин

Цитологія і генетика
2012, том 46, № 1, 55-61

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література