ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Фенотипическая вариабельность проростков Arabidopsis thaliana как результат ингибирования шаперонов Hsp90

Козеко Л.Е.

Оригінальна работа 
Исследовано влияние ингибитора шаперонов Hsp90 гелданамицина (ГДА) на рост и морфогенез проростков Arabidopsis thaliana. Показано дозозависимое усиление вариабельности темпов роста и фенотипов проростков в результате обработки ингибитором семян экотипа Col. Обработка ГДА генетически полиморфных семян природных популяций A. thaliana и семян Col, облученных УФ­В, приводила к значительному увеличению процента проростков с морфологическими отклонениями и процента непроросших семян. Полученные данные свидетельствуют об участии Hsp90 в «канализации» развития растительного организма при действии стохастических процессов, сокрытии генетических изменений и поддержании жизнеспособности клеток.

Досліджено вплив інгібітора шаперонів Hsp90 гелданаміцину (ГДА) на ріст і морфогенез проростків Arabidopsis thaliana. Показано дозозалежне збільшення варіабельності темпів росту і фенотипів проростків у результаті обробки інгібітором насіння екотипу Col. Обробка ГДА генетично поліморфного насіння природних популяцій A. thaliana та насіння Col, опроміненого УФ-В, призводила до значного підвищення відсотка проростків з морфологічними відхиленнями та відсотка нежиттєздатного насіння. Отримані дані свідчать про участь Hsp90 у »каналізації« розвитку рослинного організму за дії стохастичних процесів, запобіганні прояву генетичних змін та підтримці життєздатності клітин.

Ключові слова: heat shock proteins 90 kDa, geldanamycin, phenotypic variability, Arabidopsis thaliana
белки теплового шока 90 кДа, гелданамицин, фенотипическая вариабельность, Arabidopsis thaliana
білки теплового шоку 90 кДа, гелданаміцін, фенотипічна варіабельність, Arabidopsis thaliana

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 2, C. 18-33

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев

E-mail: kozeko optima.com.ua

Козеко Л.Е. Фенотипическая вариабельность проростков Arabidopsis thaliana как результат ингибирования шаперонов Hsp90, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 2, C. 18-33.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
L. E. Kozeko Phenotypic variability of Arabidopsis thaliana seedlings as a result of inhibition of Hsp90 chaperones, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 2, pp. 75-87
DOI: 10.3103/S0095452713020072


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 23.09.23