ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Вплив тканиноспецифічної експресії генів супероксиддисмутази у клітинах мозку на чутливість до умов оксидативного стресу і життєздатність Drosophila melanogaster

Вітушинська М.В., Матійців Н.П., Черник Я.І.

Оригінальна работа 
У результаті дослідження виявлено, що функціональний нокаут генів Sod1 та Sod2, які кодують супероксиддисмутазу, і їхня надекспресія у гліальній тканині та нейронах підвищують чутливість Drosophila melanogaster до умов оксидативного стресу (ОС). Найнижчий відсоток виживання (20,5 %) був у комах з нокаутом гена Sod2 в нейронах. Порівняльний аналіз кривих виживання показав, що імаго з порушеною тканиноспецифічною експресією досліджуваних генів характеризуються зниженими параметрами середньої та максимальної тривалості життя. За умов ОС, індукованого 5%-ним розчином пероксиду водню, достовірно скорочуються показники тривалості життя як контрольної лінії дикого типу Oregon R, так і трансгенних особин. Нейродегенеративний фенотип спостерігається вже у триденному віці імаго із функціональною інактивацією генів Sods у гліальній тканині. При старінні комах та за дії прооксиданту відбувається посилення нейродегенеративних змін.

РЕЗЮМЕ. В результате исследования установлено, что функциональный нокаут генов Sod1 и Sod2, а также их надэкспрессия в глиальной ткани и нейронах повышают чувствительность Drosophila melanogaster к условиям оксидативного стресса (ОС). Самый низ-кий процент выживаемости (20,5 %) был у насекомых с нокаутом гена Sod2 в нейронах. Сравнитель-ный анализ кривых выживания показал, что для има-го с измененной тканеспецифической экспрессией исследуемых генов характерно уменьшение средней и максимальной продолжительности жизни. При ОС, индуцированном 5%-ным раствором перекиси водорода, достоверно сокращаются показатели продолжительности жизни как линии дикого типа Oregon R, так и трансгенных особей. Измененная экспрессия генов, кодирующих супероксиддисмутазу (СОД), в глиальной ткани приводит к появлению дегенеративных изменений мозга дрозофилы уже в молодом возрасте. При старении насекомых и при действии прооксидантов наблюдается усиление нейродегенеративного фенотипа.

Ключові слова: Drosophila melanogaster, гены Sods, оксидативный стресс, прооксиданты, продолжительность жизни, нейродегенерация
Drosophila melanogaster, гени Sods, оксидативний стрес, прооксиданти, тривалість життя, нейродегенерація

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 2, C. 21-28

Львівський національний університет імені Івана ФранкаВітушинська М.В., Матійців Н.П., Черник Я.І. Вплив тканиноспецифічної експресії генів супероксиддисмутази у клітинах мозку на чутливість до умов оксидативного стресу і життєздатність Drosophila melanogaster, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 2, C. 21-28.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23