Цитологія і генетика 2016, том 50, № 3, 24-29
Cytology and Genetics 2016, том 50, № 3, 168–172, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452716030075

Генетичне маркування забарвлення колоскових лусок у Triticum spelta L. var. caeruleum за допомогою гліадинів

Козуб Н.О., Созінов І.О., Нінієва А.К., Твердохліб О.В., Блюм Я.Б., Богуславський Р.Л.

  • Інститут захисту рослин НААН, Київ
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ
  • Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Харків

Досліджено генетичний контроль темного забарвлення колоскових лусок у зразків Triticum spelta L. var. caeruleum з використанням гліадинів як генетичних маркерів. Матеріалом дослідження слугували рослини F2 і BC1 від схрещування зразків спельти з білоколосими сортами пшениці мякої. Розщеплення за кольором колоса відповідало моногенному контролю ознаки. За допомогою електрофоретичного аналізу гліадинів зерен з гібридних рослин виявлено, що у зразків спельти різновиду caeruleum алель Gli-A1j* зчеплений з алелем темного (чорного) кольору лусок за локусом Rg-A1.

РЕЗЮМЕ. Исследован генетический контроль темной окраски колосковых чешуй у образцов Triticum spelta L. var. caeruleum с использованием глиадинов как генетических маркеров. Материалом исследования служили растения F2 и BC1 от скрещивания образцов спельты с белоколосыми сортами мягкой пшеницы. Расщепление по цвету колоса соответство-вало моногенному контролю признака. С помощью электрофоретического анализа глиадинов зерен с гибридных растений выявлено, что у образцов спельты разновидности caeruleum аллель Gli-A1j* сцеплен с аллелем темного (черного) цвета колосковых чешуй по локусу Rg-A1.

Ключові слова: Triticum spelta, колір колоскових лусок, гліадини, алелі, генетичні маркери

Цитологія і генетика
2016, том 50, № 3, 24-29

Current Issue
Cytology and Genetics
2016, том 50, № 3, 168–172,
doi: 10.3103/S0095452716030075

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література