ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Reduction of radiation­induced nitrative stress in leucocytes and kidney cells of rats upon administration of polyphenolic complex concentrates from red wine

Sabadashka M., Sybirna N.

Оригінальна работа 
Сабадашка М., Сибирная Н. Ослабление процессов радиоиндуцированного нитративного стресса в лейкоцитах и клетках почки крыс при введении концентрата полифенольного комплекса из красного виноградного вина

РЕЗЮМЕ. Установлено, что действие ионизирующего излучения в дозе 30 cГр приводит к активации NO-синтазного пути синтеза оксида азота, накоплению его стабильных метаболитов и 3-нитротирозин-модифицированных протеинов в лейкоцитах периферической крови и корковом слое почки крыс. Введение облученным животным концентрата природного полифенольного комплекса из красного виноградного вина способствовало сохранению активности NO-синтазы на уровне контрольных значений. При введении исследуемого концентрата содержание протеинов, модифицированных нитрованием по остаткам тирозина, снижалось в ранний пострадиационный период как в лейкоцитах, так и клетках коркового слоя почки. Нами экспериментально подтверждена способность концентрата полифенольного комплекса из виноградного вина корректировать негативные изменения системы L-аргинин/NO и подавлять развитие нитративного стресса, индуцированного малыми дозами ионизирующего излучения.

РЕЗЮМЕ. Встановлено, що дія іонізуючого випромінювання у дозі 30 cГр призводить до активації NO-синтазного шляху синтезу оксиду нітрогена та накопичення його стабільних метаболітів і 3-нітротирозин-модифікованих протеїнів у лейкоцитах периферичної крові та корковому шарі нирки щурів. Введення опроміненим тваринам концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина сприяло збереженню активності NO-синтази на рівні контрольних значень. Виявлено, що вміст протеїнів, модифікованих нітруванням за залишками тирозину, знижувався у ранній пострадіаційний період як у лейкоцитах, так і у клітинах коркового шару нирки за впливу досліджуваного концентрату. Отже, експериментально підтверджено здатність концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина коригувати негативні зміни системи L-аргінін/NO і, таким чином, пригнічувати розвиток нітративного стресу, індукованого малими дозами іонізуючого випромінювання.

Ключові слова: 3’-nitrotyrosine modified proteins, NO stable metabolites, NO-synthase, polyphenols, X-rays

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 3, C. 46-56

Department of Biochemistry, Ivan Franko Lviv National University, Ukraine

E-mail: m.sabadashka meta.ua

Sabadashka M., Sybirna N. Reduction of radiation­induced nitrative stress in leucocytes and kidney cells of rats upon administration of polyphenolic complex concentrates from red wine, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 3, C. 46-56.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
M. Sabadashka, N. Sybirna Reduction of radiation-induced nitrative stress in leucocytes and kidney cells of rats upon administration of polyphenolic complex concentrates from red wine, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 3, pp. 187–195
DOI: 10.3103/S0095452716030099


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23