ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Ассоциация полиморфизма I/D гена ангиотензин-превращающего фермента с повреждениями ДНК у мужчин с артериальной гипертензией

Павлющик Е.А., Афонин В.Ю., Сорокина В.Н., Чак Т.А., Хапалюк А.В., Анисович М.В.

Оригінальна работа 
Целью настоящей работы было оценить связь между полиморфизмом I/D гена ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) (rs4340) и уровнем повреждений ДНК у больных артериальной гипертензией (АГ). АПФ I/D полиморфизм определяли с помощью ПЦР у 170 мужчин с диагнозом АГ и 64 доноров без заболевания. Методом проточной цитометрии определяли уровень клеточной гибели, микроядер и распределение лейкоцитов периферической крови по фазам G1/G0, S, G2/M клеточного цикла. Дополнительно образцы цельной крови инкубировали in vitro при 4 °С на протяжении 24 ч для стимулирования повреждений ДНК. Сниженная частота клеток в синтетической фазе S и увеличенный уровень микроядер отмечены у пациентов с АГ по сравнению с группой контроля (p < 0,05). При этом достоверное повышение микроядер выявлено у пациентов c генотипом II, но не у носителей генотипов ID и DD. В условиях инкубации крови in vitro у здоровых мужчин с генотипом II наблюдалась наиболее активная гибель клеток и формирование микроядер. У пациентов с АГ наиболее высокий рост микроядер на фоне инкубации зафиксирован среди носителей генотипа DD. Полученные данные свидетельствуют о том, что полиморфизм I/D АПФ является важным определяющим фактором в процессах клеточной гибели и повреждений ДНК у здоровых мужчин и больных АГ.

РЕЗЮМЕ. Метою даної роботи було оцінити зв’язок між AПФ I/D (rs4340) поліморфізмом і рівнем пошкоджень ДНК у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). Досліджувана популяція складалася з 170 пацієнтів чоловічої статі з діагнозом АГ і 64 донорів без захворювання. Методом проточної цитометрії визначали рівень клітинної загибелі, клітин з мікроядрами і розподіл лейкоцитів периферичної крові за фазами G1/G0, S, G2/M клітинного циклу. Додатково цільну кров інкубували in vitro при 4 ºС протягом 24 год для стимулювання пошкоджень ДНК і загибелі клітин. Знижену частоту лейкоцитів в синтетичній S фазі клітинного циклу і збільшений рівень мікроядер мають пацієнти з АГ в порівнянні з обстеженими групи контролю (p < 0,05). При цьому достовірне підвищення мікроядер зазначалося у пацієнтів з генотипом II (p < 0,05), але не у носіїв генотипів ID і DD. В умовах інкубації крові in vitro у здорових чоловіків з генотипом II зазначена найбільш активна загибель клітин (p < 0,05) і формування мікроядер (p > 0,05). У пацієнтів з АГ найбільш високе зростання мікроядер після інкубації показано серед носіїв генотипу DD (p < 0,05). Отримані дані свідчать про те, що поліморфізм AПФ I/D є важливим визначальним чинником у процесах клітинної загибелі і пошкоджень ДНК у здорових чоловіків і хворих АГ.

Ключові слова: повреждения ДНК, полиморфизм АПФ I/D, ангиотензин, гипертензия, клеточная гибель, апоп тоз, микроядра

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 5, C. 48-58

  • Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, Минск
  • Белорусский государственный медицинский университет, Минск

E-mail: e.pavlushchik yandex.by

Павлющик Е.А., Афонин В.Ю., Сорокина В.Н., Чак Т.А., Хапалюк А.В., Анисович М.В. Ассоциация полиморфизма I/D гена ангиотензин-превращающего фермента с повреждениями ДНК у мужчин с артериальной гипертензией, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 5, C. 48-58.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. O. Pavlyushchik, V. Yu. Afonin, V. N. Sarokina, T. A. Chak, A. V. Khapaliuk, M. V. Anisovich Association of the ACE I/D gene polymorphism with DNA damage in hypertensive men, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 5, pp. 304–311
DOI: 10.3103/S0095452716050091


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.12.23