ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Участь молекул (p)ppGpp у формуванні «строгої відповіді» у бактерій, а також біосинтезі антибіотиків і морфологічній диференціації у актиноміцетів

Климишин Д.О., Стефанишин О.М., Федоренко В.О.

Огляд 
Строга відповідь – це плейотропна фізіологічна реакція клітини, викликана недостачею аміноацильованих ТРНК і, відповідно, зупинкою синтезу білка. Експериментально така відповідь може бути викликана як нестачею амінокислот у середовищі, так і обмеженням здатності до аміноацилювання молекул ТРНК навіть за наявності відповідних амінокислот у клітині. Багато рис такої відповіді вказують на її залежність від накопичення молекул ppGpp. Існує зв’язок між швидкістю росту актиноміцетів та біосинтезом ними вторинних метаболітів. Зокрема встановлено, що введення додаткових копій гена ppGpp синтетази relA може впливати на рівень продукції антибіотиків стрептоміцетів. В огляді наведено власні експериментальні дані авторів, присвячені дослідженням впливу гетерологічної експресії гена relA в клітинах Streptomyces nogalater – продуценті ногаламіцину.

РЕЗЮМЕ. Строгий ответ – это плейотропная физиологическая реакция клетки, вызванная нехваткой аминоацилированных тРНК и, соответственно, остановкой синтеза белка. Экспериментально такой ответ может быть вызван как недостатком аминокислот в бреде, так и ограничением способности аминоацилирования молекул тРНК даже при наличии соответствующих аминокислот в клетке. Многие черты такого ответа указывают на ее зависимость от накопления молекул ppGpp. Существует связь между скоростью роста актиномицетов и биосинтеза ними вторичных метаболитов. В частности показано, что
введение дополнительных копий гена ppGpp синтетазы relA может влиять на уровень продукции антибиотиков стрептомицетами. В обзоре приведены собственные экспериментальные данные авторов, посвященные исследованию влияния гетерологической экспрессии гена relA в клетках Streptomyces nogalater – продуцентов ногаламицина.

Ключові слова: строга відповідь, ppGpp, RelA-синте-таза, Streptomyces

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 2, C. 65-74

  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Інститут біології тварин НААН України, Львів
  • Львівський національний університет імені Івана Франка

E-mail: klymyshyn.d gmail.com

Климишин Д.О., Стефанишин О.М., Федоренко В.О. Участь молекул (p)ppGpp у формуванні «строгої відповіді» у бактерій, а також біосинтезі антибіотиків і морфологічній диференціації у актиноміцетів, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 2, C. 65-74.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
D. O. Klymyshin, O. M. Stephanyshyn, V. O. Fedorenko Participation of (p)ppGpp molecules in the formation of “stringent response” in bacteria, as well as in the biosynthesis of antibiotics and morphological differentiation in actinomycetes, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 2, pp. 134-142
DOI: 10.3103/S0095452716020067


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 28.11.23