ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Sodium ferulate inhibits high­fat diet­induced inflammatory factors expression in human umbilical vein endothelial cells

Tao J.L., Zhang D.X., Man Y.H., Wang W., Bi Y.

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. Васкулярные воспаления являются важным признаком атеросклероза, который вызывается рационом питания с высоким содержанием жиров. Окисленный липопротеин низкой плотности (ox­LDL) является ключевым активатором воспаления, так как активирует экспрессию генов воспаления в сосудистых эндотелиальных клетках. Показано, что ферулат натрия (SF), активный компонент китайской медицины, может иметь потенциальную антиатеросклеротического активность, механизмы которой мало понятны. В настоящей работе определяли, как SF менял профиль экспрессии генов в клетках и восстанавливал вызванное ox­LDL воспаление в эндотелиальных клетках пупочной вены человека. Профиль экспрессии генов в клетках, продукция генов воспаления и активация NF­κB исследованы в эндотелиальных клетках пупочной вены человека без обработки и с обработкой SF (5 мкM) после предварительной обработки ox­LDL (50 мкг/мл). Обработка оx­LDL увеличивала экспрессию факторов воспаления, включая IL­1β, CCL20, IL­6, IL­8 и CXCL1. Стимуляция с помо­щью SF модулировала перенос NF­κB между цито­плазмой и ядром и уменьшала воспаление, индуцированное ox­LDL. SF оказался способным подавлять экспрессию факторов воспаления в обработанных ox­LDL эндотелиальных клетках, и в этом процессе может быть задействован транскрипционный фактор NF­κB.

РЕЗЮМЕ. Васкулярні запалення є важливою ознакою атеросклерозу, який спричиняється раціоном харчування з високим вмістом жирів. Окислений ліпопротеїн низької щільності (ox­LDL) є ключовим актива­тором запалення, оскільки активує експресію генів запалення в судинних ендотеліальних клітинах. Вста­новлено, що ферулат натрію (SF), активний компонент китайської медицини, може мати потенційну антиатеросклеротичну активність, механізми якої мало зрозумілі. В даній роботі з’ясовували, як SF змінював профіль експресії генів в клітинах та відновлював спричинене ox­LDL запалення в ендотеліальних клітинах пупкової вени людини. Профіль експресії генів в клітинах, продукцію генів запалення та активацію NF­κB досліджували в ендотеліальних клітинах пупкової вени людини без обробки та з обробкою SF (5 мкM) після попередньої обробки ox­LDL (50 мкг/мл). Обробка оx­LDL збільшувала експресію факторів запалення, включаючи IL­1β, CCL20, IL­6, IL­8 та CXCL1. Стимуляція за допомогою SF модулювала перенесення NF­κB між цитоплазмою та ядром і зменшувала запалення, індуковане ox­LDL. Загалом виявилось, що SF здатний пригнічувати експресію факторів запалення в оброблених ox­LDL ендотеліальних клітинах, і в цьому процесі може бути задіяний транскрипційний фактор NF­κB.

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 3, C. 79-81

  • School of public health, Wuhan University, Wuhan 430072, China
  • Nanyang Medical College, Nanyang 473000, China

E-mail: yongyi_bi 163.com

Tao J.L., Zhang D.X., Man Y.H., Wang W., Bi Y. Sodium ferulate inhibits high­fat diet­induced inflammatory factors expression in human umbilical vein endothelial cells, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 3, C. 79-81.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Junliang Tao, Dongxian Zhang, Yonghong Man, Weina Wang, Yongyi Bi Sodium ferulate inhibits high-fat diet-induced inflammatory factors expression in human umbilical vein endothelial cells, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 3, pp. 214–220
DOI: 10.3103/S0095452717030124


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23