ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Успадкування ознак, що контролюються непарними хромосомами, за даними щодо трансмісії моносомно-доповненої хромосоми St геному Elymus sibiricus

Моцний І.І., Кульбіда М.П.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. На базе сорта озимой мягкой пшеницы Обрий созданы две независимые дисомно-дополненные линии ВС12F с хромосомой St генома E. sibiricus. Предлагается практический алгоритм определения вероятностей трансмиссии непарной хромосомы отдельно через мужские и женские гаметы при самоопылении гемизиготных гибридов из уравнения p2–(1 + f1f4) × p + f1 = 0, где p – вероятность образования жизнеспособных гамет с указанной хромосомой; f1 и f4 – эмпирические частоты соответствующих гомозигот с признаком и без него. Вероятность передачи чужеродной унивалентной хромосомы через пыльцу (p) связана с частотой ее передачи через яйцеклетку (p) во время беккроссов и при самоопылении (1–f4) уравнением p = 1– f4/(1–p). Вычисленные эмпирически зави-симые оценки вероятностей передачи дополненной хромосомы через яйцеклетку p = 18,7 % и через пыльцу p = 4,3 % соответствуют эмпирическим частотам, полученным на беккроссах. Рассчитаны коэффициенты гаметного отбора V = 0,748 и V = 0,172 и определено ожидаемое расщепление по чужеродному признаку, контролируемому одним доминантным геном, расположенным в дополненной хромосоме – с признаком : без признака = 0,222 : 0,778 в F2; 0,187 : 0,813 при эквационных и 0,043 : 0,957 при цертационных беккроссах.

На базі сорту пшениці м’якої озимої Обрій створені дві незалежні дисомно-доповнені лінії ВС12F з хромосомою St геному E. sibiricus. Пропонується практичний алгоритм визначення імовірностей трансмісії непарної хромосоми окремо через чоловічі та жіночі гамети при самозапиленні гемізиготних гібридів з рівняння p2–(1 + f1f4) × p + f1 = 0, де p – ймовірність утворення життєздатних гамет з означеною хромосомою; f1 та f4 – емпіричні частоти відповідних гомозигот з ознакою та без неї. Імовірність передачі чужинної унівалентної хромосоми через пилок (p) пов’язана із частотою її передачі через яйцеклітину (p) під час беккросів і при самозапиленні (1–f4) рівнянням p = 1–f4/(1–p). Обчислені емпірично залежні оцінки імовірностей передачі доданої хромосоми через яйцеклітину p=18,7 % та через пилок p= 4,3 % відповідають емпіричним частотам, отриманим на беккросах. Розраховано коефіцієнти гаметного добору V=0,748 і V=0,172 та визначено очікуване розщеплення за чужинною ознакою, що контролюється одним домінантним геном, розташованим у доданій хромосомі – з ознакою : без ознаки = 0,222 : 0,778 в F2; 0,187 : 0,813 при екваційних та 0,043 : 0,957 при цертаційних беккросах.

Ключові слова: Triticum aestivum L., дополненная хромосома, фенотипические маркеры, гаметы, зиготы, генетический анализ
Triticum aestivum L., додана хромосома, фенотипові маркери, гамети, зиготи, генетичний аналіз

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 4, C. 23-34

  • Селекційно­генетичний Інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення, Одеса, Україна
  • ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України», Одеса

E-mail: motsnyyii gmail.com

Моцний І.І., Кульбіда М.П. Успадкування ознак, що контролюються непарними хромосомами, за даними щодо трансмісії моносомно-доповненої хромосоми St геному Elymus sibiricus, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 4, C. 23-34.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. I. Motsnyi, M. P. Kulbida Inheritance of Traits Controlled by Odd Chromosomes Using Data on Transmission of Monosomic Addition St Chromosome of the Elymus Sibiricus Genome, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 4, pp. 260–268
DOI: 10.3103/S0095452718040072


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.04.23