Цитологія і генетика 2022, том 56, № 1, 79-82
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Humic acid has protective effect on gastric ulcer by alleviating inflammation in rats

Şehitoğlu M.H., Öztopuz Ö., Karaboğa İ., Ovali M.A., Uzun M.

  1. Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, 17100, Çanakkale, Turkey
  2. Department of Biophysics, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, 17100, Çanakkale, Turkey
  3. Department of Emergency and Disaster Management, School of Health, Edirne Namık Kemal University, 59030, Tekirdağ, Turkey
  4. Department of Physiology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, 17100, Çanakkale, Turkey

РЕЗЮМЕ. Лікування виразки шлунку вимагає нових препаратів, що мають менше побічних дій, належну ефективність та не взаємодіють з іншими лікарсь­кими препаратами. У цьому дослідженні ми вивчали потенційний захисний вплив гумінової кислоти при експериментальній виразці шлунку. Білі самці щурів лінії Wistar (n = 48) були рандомізовано поділені на вісім груп наступним чином: контроль (без будь­якого введення), гумінова кислота (50 мг/кг), група етанолу (1 мл/щур) та група індометацину (25 мг/кг). У групах, що отримували лікування, було застосовано і модель виразки шлунку, і гумінову кислоту (50 мг/кг). Крім того, фамотидин, противиразковий препарат, використовували в якості позитивного контролю. Всі препарати вводили за допомогою шлункового зонду. Рівні ADAM10 і ADAMTS12 в слизовій шлунку визначали методом ELISA. Для гістопатологічних досліджень використовували зафарбовування гематоксиліном­еозином (H&E) та іммуногістохімічне зафарбовування з використанням індуцибельної NO­синтази та ядерного антигена клітинної проліферації (PCNA). Апоптоз був продемонстрований за допомогою методу TUNEL. Крім того, рівні запальних цитокінів (TNF­α, IL­6, IL­10) і гену каспази­3 були визначені за використання кількісної ПЛР у реальному часі. Рівні ADAM10 і ADAMTS12 були значно вищими у групах, що отримували лікування, порівняно з групами з виразкою (p < 0,05). В експериментальних групах спостерігали ерозію слизової, кровотечу, інфільтрацію лейкоцитів і набряк. Було виявлено, що лікування за допомогою гумінової кислоти і фамотидину пригнічувало активність індуцибельної NO­синтази, знижуючи прозапальну активність і попереджаючи пошкодження слизової шлунку, одночасно зменшуючи кількість апоптичних клітин. Рівні IL­6, IL­10, TNF­α і каспази-3 були значно знижені у групах, що отримували лікування, порівняно з пошкодженою слизовою шлунку. Отже, гумінову кислоту можна вважати потенційним захисним агентом, який має протизапальну дію при виразці шлунку.

Ключові слова: пошкодження слизової шлунку, гу­мінова кислота, ADAM10, ADAMTS12, запалення, фамотидин

Цитологія і генетика
2022, том 56, № 1, 79-82

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література