Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, 17-25
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 1, 13-19, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713010040

Дослідження ефектів гамма-опромінення зерен F1 м’якої пшениці з використанням гліадинів як генетичних маркерів

Козуб Н.О., Созінов І.О., Блюм Я.Б., Созінов О.О.

  • Інститут захисту рослин НААН України, Київ
  • ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ

Досліджено ефекти гамма-опромінення дозою 200 Гр сухих зерен F1 м’якої пшениці. Матеріалом дослідження слугували гібриди від схрещування майже ізогенних ліній на основі сорту Безоста 1. Опромінення приводило до істотного зниження ознак продуктивності рослин F1 та не впливало на виживання рослин в даних умовах вирощування. Виявлено, що одним з ефектів опромінення зерен F1 є відносне підвищення частки чоловічих гамет з 1BL/1RS транслокацією, які взяли участь у формуванні зернівок F2, порівняно з контролем. Опромінення викликало мутації в гліадинових локусах з частотою 7,4 % (при 0,5 % в контролі).

РЕЗЮМЕ. Исследованы эффекты гамма-облучения дозой 200 Гр сухих зерен F1 мягкой пшеницы. Материалом исследования служили гибриды от скрещивания почти изогенных линий на основе сорта Безостая 1. Облучение приводило к существенному снижению признаков продуктивности растений F1 и не влияло на выживаемость растений в данных условиях выращивания. Обнаружено, что одним из эффектов облучения зерен F1 является относительное повышение доли мужских гамет с 1BL/1RS транслокацией, принявших участие в формированиии зерновок F2, по сравнению с контролем. Облучение индуцировало мутации в глиадиновых локусах с частотой 7,4 % (при 0,5 % в контроле).

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 1, 17-25

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 1, 13-19,
doi: 10.3103/S0095452713010040

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література