Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, 44-49
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 1, 34-38, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713010118

Цитотоксичний вплив хлорфенолів на клітини кореневої меристеми насіння цибулі батуна (Allium fistulosum L.)

Верголяс М.Р., Луценко Т.В., Гончарук В.В.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Київ

Хлорфеноли є попередниками більш небезпечних екотоксикантів діоксанів та характеризуються мутагенними, канцерогенними властивостями. Методи біотестування на рослинних тест-об’єктах з вивчення впливу різних полютантів дозволяють з’ясувати мутагенність та цитотоксичність досліджуваних речовин. Вивчено генотоксичний та цитотоксичний вплив розчинів пентахлорфенолу та трихлорфенолу на клітини кореневої меристеми проростків цибулі батуна Allium fistulosum (L.). Виявлено дозозалежне пригнічення проростання насіння цибулі батуна внаслідок впливу розчинів пентахлорфенолу та трихлорфенолу різних концентрацій, при цьому пентахлорфенол проявляв помітно більшу дозозалежну токсичну дію на проростання насіння, ніж трихлорфенол.

РЕЗЮМЕ. Хлорфенолы являются предшественниками более опасных экотоксикантов диоксанов и характеризуются мутагенными, канцерогенными свойствами. Методы биотестирования на растительных тест-объектах по изучению влияния различных поллютантов позволяют выяснить мутагенность и цитотоксичность исследуемых веществ. Изучено генотоксическое и цитотоксическое влияние растворов пентахлорфенола и трихлорфенола на клетки корневой меристемы проростков лука батуна Allium fistulosum (L.). Выявлено дозозависимое угнетение прорастания семян лука батуна в результате воздействия растворов пентахлорфенола и трихлорфенола разных концентраций, при этом пентахлорфенол проявил заметно большее дозозависимое токсическое действие на прорастание семян, чем трихлорфенол.

Ключові слова: цитотоксичность, генотоксичность, биотестирование, хлорфенолы, митотический индекс
цитотоксичність, генотоксичність, біотестування, хлорфеноли, мітотичний індекс

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 1, 44-49

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 1, 34-38,
doi: 10.3103/S0095452713010118

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література