Цитологія і генетика 2011, том 45, № 6, 61-66
Cytology and Genetics 2011, том 45, № 6, 395-399, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452711060077

Візуалізація особливостей розподілу і накопичення наночастинок заліза у чутливих та резистентних до протипухлинних препаратів клітинах раку молочної залози людини після різних термінів культивування із феромагнетиком у ліпосомній формі

Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Кунська Л.М., Демаш Д.В., Чехун В.Ф.

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ

Досліджено можливості світлооптичної візуалізації, а також особливості розподілу, локалізації та динаміки накопичення ліпосомної форми феромагнетику в клітинах раку молочної залози людини лінії MCF­7, чутливих та резистентних до цисплатину та доксорубіцину, після різних термінів їхнього культивування із наночастинками заліза. На підставі аналізу отриманих даних висловлено припущення, що найбільш ймовірним шляхом надходження наночастинок заліза у клітини всіх досліджених субліній є рецептор­опосередкований ендоцитоз, оскільки через 24 год після інкубації інкорпороване залізо переважно виявляється у вигляді відокремлених гранул, локалізованих біля цитоплазматичної мембрани. Разом з цим показано, що через 48 та 72 год поряд із збільшенням кількості залізопозитивних клітин зростає відсоток пухлинних клітин із великим вмістом феромагнетику за рахунок утворення щільних структур із цитоплазматичною та навколоядерною локалізацією. Доведено, що динаміка накопичення та вивільнення феромагнетику із клітин пов'язані з їхньою чутливістю до протипухлинних препаратів та тривалістю інкубації з наночастинками заліза.

В экспериментах in vitro установлено, что надежным контролем поступления ферромагнетика в опухолевые клетки рака молочной железы человека линии MCF-7 с разной чувствительностью к противоопухолевым препаратам (цисплатину и доксорубицину) является визуализация наночастиц железа с помощью модифицированного авторами гистохимического метода Лилли для цитоморфологических исследований. Охарактеризована форма визуализированных наночастиц железа, их локализация и распределение в клетках по отношению к внутриклеточным структурам. Показано, что локализация, динамика накопления и высвобождения ферромагнетика из клеток связаны с их чувствительностью к противоопухолевым препаратам и временем инкубирования с наночастицами железа.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2011, том 45, № 6, 61-66

Current Issue
Cytology and Genetics
2011, том 45, № 6, 395-399,
doi: 10.3103/S0095452711060077

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література