Цитологія і генетика 2013, том 47, № 5, 33-40
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Аналіз асоціації G-7A поліморфізму гена матриксного GLA-протеїну (MGP) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з різними факторами його ризику

Атаман О.В., Полоніков О.В., Гарбузова В.Ю., Атаман Ю.О., Матлай О.І.

 • РЕЗЮМЕ. Представлены результаты определения G-7A полиморфизма (rs1800801) гена матриксного Gla-протеина (MGP) у 170 больных с ишемическим атеротромботическим инсультом (ИАТИ) и 124 пациентов контрольной группы. Установлено, что у больных с ИАТИ соотношение гомозигот по основному аллелю, гетерозигот и гомозигот по минорному аллелю составляет 35,9; 48,8 и 15,3 % (в контроле – 43,5; 50,0; 6,5 %, P = 0,051 по χ2-критерию). Существенные отличия в распределении генотипов обнаружены только у женщин (P = 0,022). Отношение шансов (OR) у гомозигот по минорному аллелю (A/A) против носителей основного аллеля (G/A + G/G) составляло 2,618 (P = 0,023), а у женщин этот показатель был равен 6,645 (P = 0,015). У больных с генотипом A/A величины показателей свертывания крови (протромбиновое время) указывали на повышенную их предрасположенность к гиперкоагуляционному синдрому. Полученные результаты свидетельствуют о том, что A/A вариант гена MGP ассоциирован с увеличением риска ИАТИ у лиц женского пола в украинской популяции и может иметь отношение к гиперкоагуляции крови и тромбообразованию.

 • Наведено результати визначення G-7A поліморфізму (rs1800801) гена матриксного Gla-протеїну (MGP) у 170 хворих з ішемічним атеротромботичним інсуль-том (ІАТІ) і 124 пацієнтів контрольної групи. Встановлено, що у хворих з ІАТІ співвідношення гомозигот за основним алелем, гетерозигот і гомозигот за мінорним алелем складає 35,9; 48,8 і 15,3 % (у контролі – 43,5; 50,0; 6,5 %, P = 0,051 за χ2-критерієм). Істотні відмінності в розподілі генотипів виявлено тільки у жінок (P = 0,022). Відношення шансів (OR) для гомозигот за мінорним алелем (A/A) проти носіїв основного алеля (G/A+G/G) становило 2,618 (P = 0,023), а у жінок цей показник дорівнював 6,645 (P = 0,015). У хворих з генотипом A/A величини показників зсідання крові (протромбіновий час) вказували на підвищену їхню схильність до гіперкоагуляційного синдрому. Одержані результати свідчать про те, що A/A варіант гена MGP асоційований зі збільшенням ризику розвитку ІАТІ у осіб жіночої статі в українській популяції та може бути причетний до гіперкоагуляції крові та тромбоутворення.

  Ключові слова: матриксный Gla-протеин, полиморфизм генов, ишемический инсульт; матриксний Gla-протеїн, поліморфізм генів, ішемічний інсульт.

 • Цитологія і генетика
  2013, том 47, № 5, 33-40

  Current Issue
  Cytology and Genetics
  , том , № , ,
  doi:

  Повний текст та додаткові матеріали

  Цитована література