Цитологія і генетика 2013, том 47, № 3, 46-53
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 3, 167-173, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713030067

Поліморфізм 896A/G гена TLR4, а не 1196C/T гена TLR4 ТА 2258G/A гена TLR2 визначає тяжкий та ускладнений перебіг атопічного дерматиту у дітей

Левченко Л.Ю., Ізмайлова О.В., Шликова О.А., Кайдашев І.П.

Науково­дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики Вищого державного навчального закладу» Українська медична стоматологічна академія,« Полтава

Вивчали розповсюдженість поліморфізмів 2258G/A гена TLR2, 896A/G та 1196C/T гена TLR4 серед дітей, хворих на атопічний дерматит (АД) порівняно з групою контролю. У результаті аналізу розподілу генотипів та алелів генів TLR2 і TLR4 встановили, що мутантний алель 896G гена TLR4 достовірно частіше виявляється у дітей, хворих на АД зі схильністю до частих гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) (9,3 %), порівняно з групою контролю (χ2 = 4,33; р = 0,038). Аналіз асоціацій клінічних проявів захворювання дозволив виявити більшу частоту легкого перебігу АД (р = 0,0001) у дітей, хворих на АД, з нормальною резистентністю організму; більшу частоту перебігу захворювання середньої тяжкості (р = 0,0033), супутнього алергічного риніту та/або бронхіальної астми (р = 0,0355), супутнього алергічного риніту (р = 0,0673) – у хворих на АД зі схильністю до частих ГРВІ. У хворих на АД з мутантним алелем 896G гена TLR4 частіше спостерігали тяжкий перебіг захворювання (р = 0,0485), супутні аденоїдні вегетації у поєднанні з алергічним ринітом та/або бронхіальною астмою (р = 0,0248), супутні аденоїдні вегетації у поєднанні з алергічним ринітом (р = 0,0053) порівняно із хворими на АД «диким» алелем.

РЕЗЮМЕ. 1196C/T гена TLR4 среди детей больных атопическим дерматитом (АД) по сравнению с группой контроля. В результате анализа распределения генотипов и аллелей генов TLR2 и TLR4 установлено, что мутантную аллель 896G гена TLR4 достоверно чаще выявляли у детей больных АД со склонностью к частым острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) (9,3%) по сравнению с группой контроля (χ2 = 4,33, р = 0,038). Анализ ассоциаций клинических проявлений заболевания выявил большую частоту легкого течения АД (р = 0,0001) - у детей больных АД с нормальной резистентностью организма; большую частоту течения заболевания средней тяжести (р = 0,0033), сопутствующего аллергического ринита (АР) и/или бронхиальной астмы (БА) (р = 0,0355), сопутствующего АР (р = 0,0673) - у больных АД со склонностью к частым ОРВИ. У больных АД с мутантным аллелем 896G гена TLR4 чаще выявлялись: тяжелое течение заболевания (р = 0,0485), сопутствующие аденоидные вегетации в сочетании с АР и/или БА (р = 0,0248), сопутствующие аденоидные вегетации в сочетании с АР (р = 0,0053) по сравнению с больными с «диким» аллелем.

Ключові слова: полиморфизм, Toll-подобные рецепторы, атопический дерматит
поліморфізм, Toll-подібні рецептори, атопічний дерматит

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 3, 46-53

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 3, 167-173,
doi: 10.3103/S0095452713030067

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література